Matteüs 2,1-12 De wijzen uit het oosten
Een ster leidt tot paniek en een heuse zoektocht, om zo hulde te kunnen bieden.
1Toen Jezus geboren was
in Bethlehem in Juda
in de dagen van koning Herodes
zie wijzen1 uit het oosten2
kwamen aan in Jeruzalem.
2en zeiden:
waar is de pas geboren koning van de joden
want wij hebben zijn ster gezien
in het oosten
en wij zijn gekomen
om hem te aanbidden3
3Maar toen koning Herodes dat hoorde
was hij geschokt
en heel Jeruzalem met hem.
4Hij bracht alle hoge priesters4 en schriftgeleerden van het volk samen
en hij ondervroeg5 hen
waar de Gezalfde6 geboren zou worden.
5Zij zeiden tegen hem:
in Bethlehem in Juda
want op die manier staat het beschreven door de profeet:
6En jij Bethlehem, land van Judea,
geenszins ben jij de geringste onder de leidslieden7 van Juda
want uit jou zal een leidsman voortkomen
die mijn volk Israël zal weiden89 .
7Herodes riep toen in het geheim de wijzen
en vroeg nauwkerig bij hen na
naar de tijd dat de ster begon te schijnen10 .
8Hij zond hen naar Bethlehem
en zei:
Trek verder en doe nauwkeurig navraag naar dat kind11
als jullie het gevonden hebt,
bericht mij dan
opdat ook ik kom
om het hulde te bewijzen.
9Zij hoorden de koning aan
trokken verder,
en zie de ster
— die zij in het oosten gezien hadden —
ging voor hen uit
totdat zij kwam en boven de plaats
waar het kind was.
10Toen zij de ster zagen
verheugden zij zich
met zeer grote vreugde.
11Zij gingen het huis binnen,
zagen het kind
met Maria zijn moeder
en zij vielen neer en bewezen hem hulde.
Zij openden hun schatkisten
en boden hem geschenken aan
goud, wierook en mirre12 .
12In een droom gewaarschuwd
om niet terug te keren naar Herodes,
trokken zij terug langs een andere weg
naar hun eigen landstreek.
Noten
1astrologen, magiërs
2kijk hierbij ook eens naar Genesis 25: de zonen van Ketura zijn vertrokken naar het oosten. Komen zij nu terug? Ook Psalm 72 en Jesaja 60 kan je bij deze tekst bekijken.
3hulde te bewijzen (Oussoren), te vereren
4overpriesters
5informeren bij, vragen aan, zoeken(om te leren)
6Christus, Messias
7gouverneurs, prefecten
8zorgen voor, omzien naar, leiden naar een weide
9Micha 5,1-3
10licht geven, helder zijn, verschijnen, zichtbaar worden
11jongetje, klein kind
12Jesaja 60

Print deze tekst | vertaling door Kees Meijer | bij Epifanie ( 3 januari 2010)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Mat. 2,1-12 , Mat. 2,1-12 De wijzen uit het oosten, Mat. 2,1-12 De wijzen uit het oosten, Mat. 2,1-12 Wijzen uit het Oosten, Mat. 2,1-12 , Mat. 2,1-12