Zacharia 14,3-9 JHWH één en zijn naam één
Vertaling Karel Deurloo
3Dan zal JHWH uittrekken om te strijden tegen die naties
zoals [vroeger] op de dag van zijn strijd, op de dag van de aanval.
4Zijn voeten zullen op die dag [geplant] staan op de Olijfberg
die vóór Jeruzalem ligt in het oosten.
De Olijfberg zal oostwaarts en westwaarts in tweeën splijten
[zodat] een groot dal [ontstaat]:
De ene helft zal naar het noorden wijken
en de andere helft naar het zuiden
5en jullie zullen vluchten door het dal van mijn bergen.
' ja het bergdal reikt tot in de verte1 '  
jullie zullen vluchten net zoals jullie zijn gevlucht
voor de aardbeving in de dagen van Uzzia de koning van Juda.
Dan komt JHWH mijn god ' [gij,] met alle heiligen2 bij u '
6Het zal zo zijn3 op die dag
dat het licht er niet is: koude en vorst.4
7Het zal één enige dag zijn, die zich laat kennen5 als: 'van JHWH'!
Geen dag [is het] en geen nacht.
Het zal zo zijn dat er [pas] in de avondtijd licht zal zijn.
8Het zal zo zijn op die dag
dat levend water uit Jeruzalem tevoorschijn stroomt
de helft ervan naar de oostelijke zee
de andere helft naar de westelijke zee.6
Zo zal het 's zomers en 's winters zijn.
9JHWH zal koning zijn over heel de aarde.
Op die dag zal JHWH één [en enig] zijn
en zijn Naam één [en enig].7
Noten
1atsal=? Op grond van Jes 41:9 kan men aan 'verte' denken, of aan Bet Hasaël (Micha 1,11)
2Hemelse hofhouding. Voorts tweede persoon 'u'; te begrijpen als uitroep van de auteur op grond van 'mijn god'.
3Vijf maal: we-hayah!
4De eenvoudigste oplossing om deze twee raadselachtige woorden te lezen is de emendatie yeqarot > qaroet [koude , vgl. NRSV 'cold and frost'; dus ook volgens de qeré], maar het kan ook anders. Buber: 'die Köstlichen werden gefrieren'. NaBij: 'koudeperioden sluiten zich aaneen' Hoe zou echter de NBV aan 'De hemellichten verliezen hun glans' komen? Men vermeldt dat niet in een noot, evenmin als andere kennelijke tekstcorrecties.
5Nota bene y-d-' nif. met le. Dat kan nauwelijks betekenen 'bekend zijn aan' [zie concordantie] . Daarom is hier de Verdeutschung gevolgd. Dat geeft een zeer goede zin, want het gaat om de Yom JHWH.
6resp. Dode Zee en Middellandse zee.
7Vgl. Deut. 6,4

Print deze tekst | vertaling door kad | bij Eerste zondag van Advent ( 3 december 2006)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Zach. 14,4-9 , Zach. 14,4-9 , Zach. 14,4-9