Matteüs 16,21-27
Het lijden
Jezus zegt hier voor de eerste maal aan zijn leerlingen dat zijn weg anders zal gaan dan misschien verwacht wordt.
21Van toen af begon Jezus Christus aan zijn leerlingen duide¬lijk te maken,
dat hij een andere weg moest gaan, naar Jeruzalem1
en dat hij veel te lijden zou hebben2 van de oudsten, de hogepries¬ters en de schrift¬ge¬leerden,
dat hij gedood zou worden
en op de derde dag zou worden opgewekt.
22Petrus nam hem apart
en begon hem terecht te wijzen en zei:
Zoek verzoening, heer,3
dát mag uw lot niet zijn.4
23Maar hij keerde zich om naar Petrus
en zei:
Ga weg achter mij, satan;
je bent een struikelblok voor me,
omdat je geen inzicht hebt in de zaken van God,
maar [alleen] in die van de mens.
24Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen:
als iemand achter mij aan wil komen,
dan moet hij zichzelf verloochenen
en zijn kruis opnemen
en mij volgen.
25want wie zijn ziel wil redden,
zal haar verliezen;5
maar wie zijn ziel verliest om mij,
zal haar vinden.
26Want welk nut zal een mens ervan hebben
als hij de hele wereld wint,
maar zijn ziel schade toebrengt?
Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn ziel?
27Want de mensenzoon zal weldra komen in de glorie van zijn vader met zijn engelen,6
en dan zal hij ieder teruggeven7 naar hoe hij heeft gehandeld.

Noten
1In navolging van Pieter Oussoren geef ik hier extra betekenis aan het ap van ap-elthein.
2"krijgen" zoals bij Oussoren, is misschien beter vanwege de aoristusvorm.
3Harry Pals wees me op de vertaling "Genade voor u, heer"
4deze twee regels moeilijk te vertalen; in de NBV is vertaald "God verhoede het; dat zal zeker niet gebeuren" vind ik te glad; ik volg weer Oussoren, hoewel "lot" ook een "glibberig" woord is.
5In de NBV is psychè met "leven" vertaald, omdat "ziel" vaak tegenover "lichaam" komt te staan; anderzijds is "leven" ook niet volledig; ik denk dat ziel en lichaam beide aspecten van leven zijn die onlosmakelijk samen¬gaan maar niet samenvallen.
6Mij wordt niet duidelijk waarom in de NBV de volgorde van doxei tou patros en meta ton aggelon is omgekeerd, bovendien lijkt me "de stralende luister" wat overdreven vertaald.
7Ik vertaal apodosei liever niet met "belonen" zoals in de NBV gebeurt, wat als tegenhanger "straffen" heeft.

Print deze tekst | vertaling door Marianne Storm | bij Tiende zondag van de zomer (24 augustus 2008)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties