Jona 3,1-10
Het Oecumenisch Leesrooster heeft als schriftlezing: Jona 3,1-4,11.
De vertaling van Jona 3-4, afkomstig uit: 'Een vertaling om voor te lezen: Amos, Obadja, Jona, NBG/KBS 1986 is op punten door mij gewijzigd, Pieter Lugtigheid.
1Het woord van JHWH1 geschiedde tot Jona, ten tweeden male,
zeggend:
‘Sta op
ga naar Ninevé, die grote stad
en roep tot haar de verkondiging
die ik tot jou spreek.
3Jona stond op
en ging naar Ninevé, naar het woord van JHWH.
Ninevé nu was een godsgrote stad: drie dagen gaans.
4Jona begon de stad in te komen, één dag gaans
en hij riep en zei:
‘Nog veertig dagen2 en Ninevé wordt ondersteboven gekeerd!3 ;4
5De mannen van Ninevé geloofden God,
ze riepen een vasten uit
en bekleedden zich met zakken, van groot tot klein.
6Het woord bereikte de koning van Ninevé,
hij stond op van zijn troon,
legde zijn opperkleed5 van zich af;
bedekte zich met een zak
en zette zich neer in de as.
7Hij liet uitroepen en zeggen in Ninevé:
8‘Op bevel van de koning en zijn groten:
Mens en dier, rund en schaap,
zij mogen niets proeven, niet weiden
en water mogen ze niet drinken!6
Zij moeten zich bedekken met zakken mens en dier
ze moeten roepen tot God met kracht
en omkeren moeten zij,
ieder van zijn kwade weg,
van het geweld dat aan hun handen kleeft.
Wie weet7
keert Gód om en krijgt hij berouw,8   
keert hij om van zijn ziedende toorn
zodat we niet verloren gaan!’
10God zag hun daden,
dat zij omkeerden van hun kwade weg
en God kreeg berouw over het kwaad dat hij gezegd had hun aan te doen;
en hij deed het niet!
1Maar kwaad was dit voor Jona, een groot kwaad,9
en hij werd ziedend.
2Hij bad tot JHWH en zei:
3‘Ach, JHWH,
was dit niet mijn woord toen ik nog was op mijn akkergrond?
Daarom wilde ik het vóór zijn,
door te vluchten naar Tarsis,
want ik wist:
Gij zijt een genadig en barmhartig God,
lankmoedig en vol trouw,
die berouw heeft over het kwaad.
Nu dan, JHWH, neem toch mijn ziel van mij
want dood is mij beter dan leven.’
4Maar JHWH zei:
‘Ben je terecht ziedend?’
5Jona ging uit de stad
en zette zich neer ten oosten van de stad.
Hij maakte zich daar een afdakje
en hij zat eronder in de schaduw
tot hij zou zien wat er zou gebeuren in de stad.
6JHWH God beschikte een ricinusstruik
die kwam op boven Jona
om hem te zijn tot schaduw boven zijn hoofd
om hem te redden van zijn kwaad.
Jona verheugde zich over de ricinusstruik, met grote vreugde.
7God beschikte een worm
bij het opkomen van de dageraad de volgende morgen,
die stak de ricinusstruik
en deze verdorde.
8En toen de zon ging schijnen
beschikte God een zinderende oostenwind.
De zon stak op het hoofd van Jona
en die bezwijmde
hij wenste dat zijn ziel zou sterven
en zei:
‘Dood is mij beter dan leven.’
9God zei tot Jona:
‘Handel je juist door ziedend te zijn over de ricinusstruik?’
Hij zei:
‘Het is juist dat ik ziedend ben — ten dode toe!’
10Toen zei JHWH:
11‘Jij treurt over de ricinusstruik
waarvoor je geen moeite hebt gedaan
en die je niet hebt grootgebracht,
die in één nacht werd
en in één nacht verloren ging.
Zou ik dan niet treuren over Ninevé die grote stad,
waar er onder de mensen zovelen meer dan twaalf maal tienduizend
die niet weten het verschil tussen rechts en links, en dieren zoveel!’
Noten
1De SHA-vertaling heeft steeds 'de HEER', waar wij liever JHWH weergeven.
2Gen 7:4 en 12; Ex. 24:18;34:28; Num. 14:34; Deut. 9:9; Matt. 4:2
3Sodom en Gomorra
4Jona wacht niet op 'wat ik tot jou spreek', vs. 2
5Ook van Eli, 1 Kon 19:13: ambtsgewaad, dus zijn koninklijke waardigheid
6kras!
72 Sam. 12:22; Esth. 4:14; Joel 2:14; zie ook "Misschien", een artikel van Dubbink in Interpretatie, mei 2012, waarin ook de onderhandeling tussen God en Mozes in Gen. 18 en Ex. 32:20 wordt genoemd
8Gen. 6:6, 7; Ex. 32:12, 14; Jer. 18:18; 26::3,13; zie Albert Kamp, p. 116-117, A'damse Cahiers, no. 22: "Jona"
9de mogelijkheid dat God berouw kan hebben lijkt de koning van Nineve mogelijk, maar Jona vindt een god die om kan keren een groot kwaad, Jopie Siebert, o.c. p. 55

Print deze tekst | Vertaler onbekend | bij 1e van de Herfst (24 september 2023)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Jona 3,10 God krijgt berouw, Jona 3,10-10 , Jona 3,10-10 , Jona 3,10-10 , Jona 3,6-10 Wie weet is God toch niet het noodlot!