1 Petrus 5,1-14
1Op de odusten onder jullie doe ik dus een beroep
als mede-oudste en getuige in het lijden1 van Christus,
én ook als deelgenoot in de glorie,
die aanstaande is om geopenbaard te worden:
2weiden jullie de kudde van God, die bij jullie is,
(opzicht houdend) niet gedwongen,
maar vrijwillig, naar Gods (wil),
ook niet hebzuchtig maar toegewijd,
3niet als heersers over de toegewezenen2 ,
maar als zij die tot voorbeelden wórden voor de kudde,
4En wanneer die de eerste herder is, verschijnt,
zullen jullie de onaantastbare krans van de glorie verkrijgen.

5Evenzo jongeren3 ,
schikken jullie je onder de oudsten,
maar allemaal,
omringen4 jullie je met nederigheid
ten opzichte van anderen.
Want God richt zich tegen hoogmoedigen
maar nederigen geeft hij genade.5
6Wees dus nederig
onder de krachtige hand6 van God,
opdat hij jullie zal verhogen, op enig moment,
7terwijl jullie al je zorgen op hem uitstorten,
want jullie gaan hem ter harte!

8Wees nuchter en houd de wacht!
Jullie tegenpartij, de duivel,
gaat rond als een brullende leeuw7 ,
zoekend wie hij (kan) verslinden.
9Sta die te weer,  
jullie die vast in geloofsvertrouwen zijn,
wetend dat hetzelfde lijden8
zich aan jullie broeders en zusters9 in de wereld voltrekt.
10Echter de God van alle genade,
die jullie geroepen heeft tot zijn eeuwige glorie door Christus,
hij zélf zal jullie,
— terwijl je voor een korte tijd te lijden hebt —
geschikt maken, bevestigen,
versterken en grondvesten.
11Aan hem (is) de kracht tot in eeuwigheid. Amen.

12Door middel van Silvanus, die ik voor jullie
als een betrouwbare broeder beschouw,
heb ik in het kort geschreven,
om een beroep (op jullie) te doen
en een aanvullend getuigenis10 te geven:
dít is de ware genade van God,11
dat jullie daarin staan12
13Zij groet jullie,  
die de mede-uitverkorene te Babylon is,13
en Marcus, mijn zoon.
14Groet anderen met een kus van liefde.
Vrede voor jullie allen,
die in Christus zijn.
Noten
1in het Grieks een meervoud
2of: erfgenamen, clerus, zij die als medewerkers van de oudsten zijn aangewezen
3of: nieuwelingen, degenen die zich onlangs bij de gemeente gevoegd hebben
4let. een schort voordoen; iets jezelf helemaal eigen maken
5LXX Prov.3:34
6Zie bijv. Ex. 5:24
7Ps. 22:14
8zie vers 1
9let. broederschap
10dezelfde woorden als in vers 1
11vgl. 2:19,20
12zowel conjunctief als imp. aor. is hier mogelijk
13personificatie van de gemeente te Rome

Print deze tekst | vertaling door leenderonde | bij Pinksteren (28 mei 2023)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: 1Petr. 5,1-11 , 1Petr. 5,8-11