Marcus 16,1-8
Verbijstering en ontzetting bij het graf
1En toen de sabbat verstreken was
kochten Maria uit Magdala en Maria van Jakobus en Salome kruiden
om hem te komen zalven.
2Heel vroeg1 op de eerste dag na de sabbat2 kwamen ze naar het graf,
terwijl de zon opging.
3Ze zeiden tegen elkaar:
Wie zal voor ons de steen wegrollen
van3 de deur4 van het graf?
4Maar toen ze opkeken aanschouwden5 ze
dat de steen was weggerold6 —  
want die was heel groot…
5Nadat ze het graf binnengegaan waren
zagen ze een jongeman zitten,
aan de rechterkant,
gekleed in een witte mantel7 .
En ze waren verbijsterd.
6Maar hij zei tegen hen:
Niet zo verbijsterd zijn!8
Jezus zoeken jullie,
de Nazarener9 ,
de gekruisigde.
Hij werd10 opgewekt11 ,
hij is niet hier;
ziehier de plaats waar ze hem hadden gelegd.
7Maar ga heen
en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus:
Hij gaat jullie voor naar Galilea,
daar zullen jullie hem zien,
zoals hij jullie gezegd heeft.
8Ze kwamen naar buiten
en vluchtten weg van het graf,
want beving12 en ontzetting had hen te pakken13 .
En tegen niemand zeiden ze ook maar iets,
want ze waren bevreesd...14
Noten
1waar haalt de NBV de ochtend vandaan?
2het lijkt me van belang de joodse aanduiding te laten horen
3niet ‘voor’ (NBV), maar Gr. ‘ek’, ‘weg van’
4vgl. Joh. 10, 1!
5anders dan ‘zien’
6er staat geen ‘al’, zoals NBV heeft
7de ‘stolè’, ‘mantel’ is verdwenen in de NBV
8‘Wees niet bang’ (NBV) zou in het Gr. heel iets anders zijn – vgl. vs. 8
9hoezo ‘de man’ (NBV)?
10zo Klaas Eldering in 2015 op deze site
11andere woordgroep dan ‘opstaan’; waarom voegt NBV ‘uit de dood’ toe?
12geen ‘angst’ (NBV)
13zo Frans Wiersma in 2009 op deze site
14hier juist geen schrik (NBV); vgl. vs. 6

Print deze tekst | vertaling door harrypals | bij Paasnacht ( 3 april 2021)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Mar. 16,1-8 , Mar. 16,1-8 ....terwijl de zon opgaat, Mar. 16,1-8 , Mar. 16,1-8 , Mar. 16,1-8 de jongeling in wit gewaad, Mar. 16,1-8