Openbaring 22,12-21
het amen van de apocalyps
12Zie! Ik1 kom haastig
en mijn beloning2 is bij mij
om een ieder te vergelden3 naar zijn werk.
13Ik, de Alfa en de Omega4 , de eerste en de laatste,
de oorsprong5 en het einde.
14Welzalig6 zij
die hun gewaden wassen7
opdat zij het recht8 krijgen over de boom des levens9
en zij door de poorten ingaan tot de stad.
15Buiten: de honden, de tovenaars, de afgodendienaars, de moordenaars,
de beeldenvereerders, ieder die de leugen liefheeft en ze doet.
16Ik, Jezus, heb mijn bode gezonden
om te getuigen voor jullie van deze dingen in de gemeenten.
Ik ben de wortel en het geslacht10 van David, de schitterende morgenster.
17En de Geest en de bruid zeggen:
Kom!
Wie het hoort, zegge:
Kom!
Wie dorst heeft, kome.
Wie wil, neme water des levens, om niet11 .
18Ik12 getuig zelf
voor ieder die hoort
de woorden van de profetie van dit boek:
indien iemand hieraan toevoegt13 ,
zal God aan hem toevoegen de slagen
die in dit boek geschreven staan.
19Indien iemand afneemt14
van de woorden van het boek van deze profetie,
zal God zijn aandeel15 afnemen van de boom des levens
en van de heilige stad
die in dit boek geschreven staan.
20De getuige hiervan, zegt:
Ja, ik kom haastig. Amen!16
Kom, Heer Jezus!
21De genade van de Heer Jezus met allen.
Noten
1nl. Jezus cf. ook vs 16
2μισθός bezoldiging, loon, vergelding
3ἀποδίδωμι vergoeden, vergelden
4cf. Op. 1:8 en 17
5ἀρχή l'entète, cf Gen. 1:1, Joh. 1:1 etc.
6Chouarqui: En marche. De laatste zaligspreking, als aanvulling op Mat.
7BYZ  οἱ ποιοῦντες τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, zo ook in HSV: Zalig zijn zij die Zijn geboden doen. Cf. Op. 7:14
8ἐξουσία zo ook: NBG, HSV en WB; MNT: "damit ihrer sein wird die Vollmacht über den Baum des Lebens"
9cf. Ez. 47:12
10γένος (af)stam(ming), afkomst
11δωρεάν ten geschenke, zonder betaling
12nl. Johannes, cf. ook vs 20
13ἐπιτίθημι er op plaatsen, toevoegen
14ἀφαιρέω afnemen, , afslaan, wegnemen
15μέρος deel, aandeel,  Murre h.l.: "het lot dat iemand ten deel valt"
16NBG en HSV voegen hier naar BYZ nogmaals "Ja" in

Print deze tekst | vertaling door wiersma | bij 7e van Pasen ( 2 juni 2019)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Op. 22,12-21