Romeinen 4,1-12
Paulus vervolgt zijn betoog, door Joden en volken samen te brengen in dezelfde positie, als volgelingen in geloof van de onbesneden Abraham
1Wat zullen wij dan zeggen?
Wat heeft Abraham, onze voorvader naar het vlees1 , ondervonden2 ?
2Want als Abraham uit werken recht gedaan is,
heeft hij iets om zich op te beroemen3
maar niet tegenover God4 .
3Want wat zegt de schrift?
Abraham geloofde God
en dat werd hem aangerekend als recht5 .
4Nu wordt aan wie werkt het loon niet aangerekend6 volgens genade,
maar integendeel7 volgens wat verschuldigd is8 .
5Maar aan wie niet werkt9
maar gelooft in hem die de schoft10 recht doet11 ,
wordt zijn geloof aangerekend als recht.
6Zoals ook David zegt in de zaligspreking
over de mens wie God recht toerekent zonder werken12 :
7Zalig zij van wie de wetsovertredingen zijn weggedaan13
en van wie de zonden zijn toegedekt;
8zalig de man wie de Heer de zonde niet aanrekent14 .
9Slaat deze zaligspreking dan op de besnijdenis
of ook15 op de voorhuid?
We lezen16 immers:
Abraham wordt het geloof aangerekend als recht17 .
10Hoe18 wordt dat hem dan aangerekend?
In besneden staat of met een voorhuid19 ?
Niet in besneden staat,
maar met een voorhuid!
11En het teken20 van de besnijdenis ontving hij
als bezegeling van het recht van het geloof
uit zijn tijd met voorhuid —
zodat hij vader is van allen die geloven compleet met21 voorhuid,
zodat hen recht wordt toegerekend22 .
12En óók is hij vader van wie leven met de besnijdenis,
die niet uit het besneden-zijn23 alleen leven
maar die ook treden in de voetsporen24 van het geloof
dat onze vader Abraham mét voorhuid al had25 .
Noten
1NBV vervlakt tot `stamvader´
2zo Willibrordvertaling
3zo NB
4zo NBV
5Paulus citeert de LXX, Gen. 15:6, die `eis´ (`tot´) heeft; het Hebreeuws heeft hier geen voorzetsel; de NBV voegt `daad´ in; wat verandert er dan?
6misschien beter niet-concordant te vertalen met `toegekend´; de NBV maakt er `verdient´ van en laat het `werkt´ weg, wat een vreemd geknutsel
7om ἀλλά te beklemtonen t.o.v. het veelvuldige δὲ
8zo NB; de NBV brengt de redenering in de war door hier `als een recht´ te vertalen
9weer laat de NBV `werkt´ weg
10ἀσεβής is in de LXX meestal de vertaling van רָשַׁע; de vertaling `goddeloze´ suggereert ten onrechte dat het om een tot het religieuze terrein beperkte afwijking gaat
11de NBV schept weer verwarring door de stam `recht´ onzichtbaar te maken door te vertalen met `vrijspreken´
12NBV weer `verdienste´
13Cf. Ps. 32:1-2
14NBV `telt´
15dit wezenlijke woordje laat de NBV weg
16de NBV vervangt dit door ambtenarentaal `we zagen al´
17Cf. Gen. 15:6
18NB en NBV `wanneer´
19de NBV is kennelijk bang voor de voorhuid...
20waarom haalt de NBV dit hier weg en plaatst het dit woord naast het woord `bezegeling´?
21διά — `gedurende´, of `ten tijde van´
22NBV `aangenomen´; is wat voor te zeggen, alleen jammer dat `toe/aangerekend´ dan wegvalt
23zo NB
24NBV algemener `volgen´
25zo NB

Print deze tekst | vertaling door harrypals | bij 2e na Epifanie (15 januari 2017)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Rom. 4,1-12 , Rom. 4,1-12