Numeri 27,12-23 Van Mozes naar Jozua
12JHWH zei tot Mozes:
Ga de Abarim-berg op1
zodat je het land kunt zien
dat ik de kinderen van Israël geef.
13Wanneer jij het hebt gezien
zul je met je [overleden] volksgenoten verenigd worden2
ook jij
zoals je broer Aäron [ermee] verenigd is,
14omdat jullie in de Sin-woestijn tegen mijn woorden3 in opstand zijn gekomen
– toen de gemeenschap rebelleerde –
toen jullie mij voor hun ogen bij het water moesten heiligen
– te weten het water van Meribat-Kades – Rebellie te Kades–
in de Sin-woestijn.
15Mozes sprak tot JHWH
16Laat JHWH, de god van de levensadem in al wat leeft,
iemand aanstellen over de gemeenschap,
17die voor hen uit uittrekt
en die voor hen uit binnenkomt,
die hen doet uittrekken
en die hen [weer] binnenbrengt
zodat de gemeenschap van JHWH niet is als kleinvee
dat geen herder heeft.
18JHWH zei tot Mozes:
Neem Jozua de zoon van Nun
een man in wie de geest is
en leg hem de handen op.4
19Laat hem plaatsnemen voor de priester Eliazar
en voor de hele gemeenschap
en draag voor hun ogen het bevel aan hem over.
20Laat hem delen in jouw autoriteit
opdat de hele gemeenschap van de kinderen van Israël naar hem luistert.
21Voor de priester Eliazar moet hij plaatsnemen
die moet hem voor het aangezicht van JHWH ondervragen
op de uitkomst van de orakelraadpleging.
Op zijn bevel zullen ze uittrekken
en op zijn bevel zullen ze [weer] binnenkomen,5
hij en alle kinderen van Israël met hem:
de hele gemeenschap.
22Mozes deed zoals JHWH hem bevolen had.
Hij liet Jozua plaatsnemen voor Eliazar de priester
en voor de hele gemeenschap.
23Hij legde hem de handen op
en droeg het bevel aan hem over
zoals JHWH door bemiddeling van Mozes gesproken had.
Noten
1 Deze naam bevat het werkwoord `avar, óversteken, i.c. naar het nieuwe land.
2 D.i. sterven.
3 Letterlijk: mijn mond.
4 Of: steun op hem.
5 Vgl. vs. 17.

Print deze tekst | vertaling door evert | bij 4e zondag van Pasen (29 april 2007)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Num. 27,12-23 , Num. 27,12-23 , Num. 27,12-23 , Num. 27,12-23 , Num. 27,12-23