Openbaring 7,9-17 ...uit alle volkeren
Openbaring 7: 9— 17

9Na deze dingen zag ik, en zie,
een talrijke menigte, die niemand tellen kon,
uit alle volkeren, stammen, naties en talen,
stond voor de troon en voor het bokje,
omkleed met witte gewaden,
en palmtakken in hun handen.
10En met luide stem riepen zij het uit:
De redding is door onze God,
gezeten op de troon, en door het bokje !
11En alle engelen hadden zich opgesteld rondom de troon,
en de oudsten en de vier dieren,
en zij vielen voor de troon op hun aangezicht
12en aanbaden God:
Amen, zegening en glorie, wijsheid en dankzegging,
eer, kracht en sterkte zij onze God,
in de eeuwen der eeuwen, Amen.

13En één van de oudsten reageerde en zei tot mij:
Dezen, die omkleed zijn met witte gewaden,
14wie zijn zij en vanwaar zijn ze gekomen ?  
Ik zei hem: mijnheer, u weet het !
En hij zei mij:
Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking,
en hun gewaden zijn gewassen
en witgemaakt in het bloed van het bokje.
15Daarom zijn ze voor de troon van God
en aanbidden Hem dag en nacht in zijn heiligdom,
en die op de troon gezeten is,
zal zijn tent bij hen opslaan.
16Zij zullen niet hongeren of dorsten,
noch zal de zon of enige hitte op hen vallen,
17want het bokje te midden van de troon
zal hen weiden en zal hen leiden
naar de bronnen van levend water,
en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

Print deze tekst | vertaling door leenderonde | bij 4e van Pasen (17 april 2016)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Op. 7,9-17