Handelingen 2,1-13
Na 7 x 7 dagen de 50e dag met de geestrijke volheid van het jubeljaar
1En toen de dag van de vijftigste in alle volheid1 was aangebroken2
waren ze allemaal bij elkaar op dezelfde plaats3 .
2En het geschiedde4 plotseling:
vanuit de hemel een ruisen als van een geweldige gedreven adem
en die maakte het hele huis vol waar zij gezeten waren,
3en er werden voor hen zichtbaar
tongen die zich verdeelden — als van vuur —
en het zette5 zich op een eenieder van hen,
4en ze werden allemaal volgemaakt met heilige geestesadem6
en zij begonnen te spreken met andere tongen —
zoals die geestesadem het hun gaf om uit te roepen7 .

5En er waren naar Jeruzalem toe wonende Joden —
vrome mannen8 van alle volken onder de hemel9 .
6Toen die stem geschiedde
kwam die menigte10 samen en werd door elkaar geschud,
want zij hoorden eenieder hen11 spreken in hun12 eigen taal.
7Zij waren buiten zichzelf en verwonderd,
ze zeiden:
Zie toch:
zijn dezen die daar spreken niet allemaal Galileeërs?
8En wij
— hoe kan het dat wij hen horen
ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn?!
9Parthen, Meden, Elamieten,
bewoners van Mesopotamië, Judea en ook Kappadocië, Pontus en Asia,
10Frygië en ook Pamfylië,
Egypte en de gebieden van Libië omlaag naar Cyrene,
en de hier verblijvende Romeinen13 ,
11Joden en ook bekeerlingen,
Kretenzers en Arabieren —
wij horen hen in onze eigen tongval spreken
van de grote daden van God!
12En ze waren allemaal14 buiten zichzelf en wisten geen uitweg,
de één zei tegen de ander:
Wat mag dit zijn?!
13Maar anderen zeiden spottend:
Ze zijn volgegoten met zoetigheid!15
Noten
1de NBV laat het herhaalde `vol´ hier weg
2Lucas herinnert met dit woord ongetwijfeld aan Jezus´ opgang naar Jeruzalem (Luc. 9,51)
3in de grondtekst van de NBV ontbreekt kennelijk ἐπὶ τὸ αὐτό
4de NBV wil weer niet van `geschieden´ weten
5enkelvoud, heel wonderlijk
6zonder lidwoord
7in de grondtekst van het NBV ontbreekt kennelijk ἀποφθέγγομαι
8weggemoffeld in de NBV, misschien wel terecht
9de NBV ruilt de hemel in voor de aarde, alsof het om geografie gaat; doodzonde
10verdwenen in de NBV
11in de NBV onnodig ingevuld
12meervoud
13de NBV legt uit dat het hier om Joden gaat
14weggelaten in NBV, terwijl de herhaling van dit woord zo krachtig en fundamenteel is
15onnodig plat in NBV: `ze zullen wel dronken zijn´

Print deze tekst | vertaling door harrypals | bij Pinksteren (24 mei 2015)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Hand. 2,1-13 Pinksteren