Matteüs 21,10-17 Jezus optreden in de tempel
Stel je voor: schreeuwende, lovende en biedende marktkooplui in de tempel.
Jezus gooit hen er allemaal uit. Als de rust is weergekeerd komen blinden en verlamden naar hem toe en hij geneest hen, de kinderen juichen. Maar de godsdienstige leiders zijn ontstemd, Jezus keert hen de rug toe.
10Toen hij Jeruzalem binnenkwam,
raakte de hele stad in opschudding, zeggend:
Wie is dat?
11De menigte zei:
Dit is de profeet, Jezus, uit Nazareth in Galilea.
12Jezus ging de tempel binnen
en joeg allen die in de tempel verkochten en kochten naar buiten,
de tafels van de geldwisselaars wierp hij omver
ook de zitjes van degenen die duiven verkochten.
13en hij zei tot hen:
Er staat geschreven:
Mijn huis zal een huis van gebed worden genoemd1 ,
maar jullie maken er een rovershol van.
14Er kwamen blinden en verlamden tot hem in de tempel
en hij genas hen.
15Maar toen de oversten en de schriftgeleerden zagen de wonderen
die hij deed
en de kinderen die in de tempel riepen, zeggende:
Hosanna de zoon van David,
waren zij gekrenkt,
16en zeiden tot hem:
hoor je wat die daar zeggen?
Jezus zei tot hen:
Ja.
Hebben jullie nooit gelezen:
uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt gij u lofprijzing bereid2 .
17En hij verliet hen,
ging naar buiten, de stad uit naar Bethanië
en overnachtte daar.
Noten
1Cf. LXX Jes. 56:7, Jes. 60:7
2Cf. Ps. 8:3

Print deze tekst | vertaling door Gerda | bij 2e van de 40 dagen (16 maart 2014)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties