Hebreeën 9,23-28
De opdracht van de Christus
23Het1 is dan noodzakelijk
dat de afbeeldingen van de dingen die in de hemelen zijn
door deze dingen gereinigd worden,
dan de hemelse dingen zelf
door betere offers dan deze.
24Want Christus is niet ingegaan
in een handgemaakt heiligdom,2
een afbeelding van het ware,3
maar in de hemel zelf,
om nu, omwille van ons,
voor het aangezicht van God te verschijnen;
25noch om dikwijls zelf offers te brengen,
zoals de hogepriester ingaat in het heiligdom
eenmaal per jaar met het bloed van anderen,
26dan had hijzelf dikwijls moeten lijden
vanaf de grondvesting van de wereld;
maar nu is hij eenmaal verschenen
in de voleinding van de eeuwen
tot wegneming van de zonden
door het offer van zichzelf.
27En zoals het de mens is opgedragen4
om eenmaal te sterven,
en daarna het oordeel,
28— zo zal ook de Christus,
eenmaal ten offer gebracht
om de zonden van velen te dragen5
ten tweeden male los van de zonden gezien worden
om heil te brengen aan hen die naar hem uitzien.
Noten
1letterlijk: zij, namelijk de bloedstorting, vs 22 fem.
2plur
3plur
4de infinitivus lijkt hier als een imperativus te fungeren
5als een last

Print deze tekst | vertaling door Gerda | bij Hemelvaart van de Heer ( 9 mei 2013)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Heb. 9,24-28