Handelingen 2,22-32
Een Pinksterpreek op Goede Vrijdag
22(...) Mannen1 , Israëlieten,
hoor deze woorden2 :
Jezus de Nazoreeër —
een man u van Godswege aangewezen3 ,
met krachtige daden4 , wonderen en tekenen
die God door hem gedaan heeft in uw midden
— zoals u zelf wel weet –
23hem hebt u,
toen hij was uitgeleverd door het vastgesteld besluit en de voorkennis van God,
door de hand5 van wetslozen6 aan het kruis genageld, uit de weg geruimd.
24Hem7 heeft God doen opstaan8 ,
Hij heeft de weeën9 van de dood losgemaakt –
want het was onmogelijk dat hij daardoor vastgehouden werd!
25Want David zegt,
doelend op10 hem:11
Ik zag JHWH voor mij, altijd door12 ,
want Hij is aan mijn rechterzijde,
zodat ik niet wankel.
26Daarom verheugde mijn hart zich
en juichte mijn tong,
ja in al mijn kwetsbaarheid13 zal ik een verblijf vinden in de hoop14 ,
27omdat U mijn ziel niet zult overlaten aan de onderwereld
en uw toegewijde geen verderf te zien zult geven.
28U hebt mij levenswegen bekend gemaakt,
U zult mij vervullen van vreugde met uw gezicht15 .
29Mannen, broeders,
het is geoorloofd vrijmoedig tot u te zeggen over aartsvader David,
dat hij gestorven en begraven is,
zijn graf is bij ons16 tot op deze dag.
30Welnu17 , als de profeet die hij was,
wetend dat God hem met een eed gezworen had
dat er een vrucht uit zijn heup18 op zijn troon zou zitten,
31heeft hij met vooruitziende blik gesproken over de opstanding van de Messias,
dat hij niet overgelaten zou worden aan de onderwereld,
dat hij in al zijn kwetsbaarheid19 geen verderf zou zien.20
32Deze21 Jezus heeft God doen opstaan,
en daarvan zijn wij – wij22 allen – getuigen. (...)"
Noten
1in de NBV politiek correct verdwenen
2NBV ‘wat ik u zeg’
3de NBV lijkt een andere grondtekst voor zich te hebben met de vertaling ‘tot u gezonden’; als Lucas dat had willen zeggen, had hij dat wel gezegd
4NBV ‘grote daden’; jammer dat ‘dunamis’ zo wegvalt
5weg in NBV
6NBV ‘heidenen’, is vervlakking
7uitdrukkelijk 2x ‘hem’ aan het begin van een nieuwe inzet
8NBV ‘tot leven gewekt’
9NBV ‘last’
10zo NB; NBV ‘over’; lett. 'naar hem toe', zo vertaalt ongeveer Gerhard Jankowski in 'Texte & Kontexte' 91/92: 'auf ihn hin'
11Ps. 16:8-11
12zo NB
13lett. 'mijn vlees', NBV ‘lichaam’
14NBV zonder ‘wonen’ en ‘hoop’ – weer: welke grondtekst hadden de vertalers voor zich?
15de NBV laat de concreetheid van ‘gezicht’ weg met de vertaling ‘nabijheid’
16NBV ‘hier’
17zo NB
18NBV ‘een van zijn nakomelingen’
19weer lett. 'vlees'
20Ps. 16:10
21in NBV weggelaten
22nadrukkelijk ‘hèmeis’

Print deze tekst | vertaling door harrypals | bij Goede Vrijdag (29 maart 2013)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties