Marcus 1,14-20 Roeping
14Nadat Johannes was overgeleverd1 ,
kwam Jezus aan in Galilea,
om Gods goede nieuws2 uit te roepen.
15Hij zei:
Het moment3 is rijp4 ,
en het koninkrijk van God is nabij gekomen.
Keer om5 en vertrouw in het goede nieuws6 .
16Terwijl hij langs de zee7 van Galilea liep,
zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon,
bezig hun netten in de zee uit te werpen,
want zij waren vissers.
17Jezus zei tot hen:
Kom, mij achterna
en ik zal maken dat jullie vissers van mensen worden.
18Meteen lieten zij hun netten achter8
en volgden hem.
19Toen hij iets verder gelopen was,
zag hij Jakobus, (zoon) van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer,
en die waren bezig in de boot hun netten in orde te brengen.
20Meteen riep hij hen
en zij lieten hun vader, Zebedeus, in de boot achter met de dagloners
en zij gingen weg,
hem achterna9 .
Noten
1Letterlijk: na het overleveren. Naastepad wijst hier met nadruk op: hét overleveren — dus óf het was te verwachten, óf het was reeds genoegzaam bekend.
2Of: Evangelie. Overigens heeft Markus een bijzondere voorliefde voor dit woord. Nadeel van 'Evangelie' is dat het voor ons een technische term is geworden, waar wij een andere betekenis aan geven dan die welke Markus zal hebben bedoeld.
3Vaak meer algemeen vertaald met 'de tijd' — maar 'kairos is gekwalificeerde tijd. Ik volg de suggestie van Marianne Storm
4Een vondst van Marianne Storm
5Of: 'ga anders denken'.
6Evangelie is dativus. Naastepad: het dus niet om het geloof in de inhoud van het Evangelie. De dativus geeft de ruimte aan waarbinnen het vertrouwen plaatsvindt en/of mogelijk is. Vgl. bijv. Rom 10:9 — waar het hart de ruimte is waarbinnen vertrouwen plaats vindt. En 1Tes.1:7 waar Macedonië de geografische ruimte is waarbinnen vertrouwen plaats vindt
7De vertaling 'meer van Galilea' klopt geografisch beter, maar daarmee vervalt alle zinnebeeld dat het woord 'zee' met zich brengt. NBG51 vertaalde nog met 'zee'. NBV vertaalt met 'meer'
8Zoals Jakobus en Johannes in vs. 20 hun vader achterlaten. 'Loslaten' kan ook maar doorbreekt onnodig de concordantie.
9H. Oosterhuis: Soms breekt uw licht

Print deze tekst | Vertaler onbekend | bij 2e zondag van Epifanie (22 januari 2012)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties:
  2000 01 01 00:00:00, Bij de vertaling: van Klaas Eldering
    2000 01 01 00:00:00, Bij de vertaling: van zuurmond

Andere vertalingen: Mar. 1,14-20 , Mar. 1,14-20 geroepen of geronseld?, Mar. 1,14-20