Matteüs 10,34-42 Geen vrede maar strijd
Een harde tekst die verdeeldheid lijkt te prediken. Laat niemand in het huidig politiek discours beweren dat het Nieuwe Testament alleen maar liefde predikt. De vrede van het NT kan blijkbar tegengesteld zijn aan de 'lieve vrede' die mensen vaak zo graag willen bewaren.
34Geloof niet dat ik gekomen ben om vrede op de aarde te brengen.
Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar strijd1 .
35Want ik ben gekomen om een zoon2 tegen zijn vader op te splijten3
en een dochter tegen haar moeder,
en een bruid tegen haar schoonmoeder,
36en de vijanden van een mens worden zijn huisgenoten4
37Wie zijn vader of moeder meer liefheeft dan mij
is mij niet waard
en wie zijn zoon of dochter meer liefheeft dan mij
is mij niet waard.
38en wie zijn kruis niet aanneemt5 en mij navolgt
is mij niet waard
39Wie zijn leven6 gevonden heeft,
die zal het verliezen,
en wie zijn leven heeft losgelaten vanwege mij7 ,
die zal het vinden.
40Wie jullie ontvangt ontvangt mij,
en wie mij ontvangt ontvangt hem die mij heeft uitgezonden.
41Wie een profeet ontvangt omdat zijn naam ‘profeet’ is,
zal het loon van een profeet aannemen8
en wie een rechtvaardige ontvangt omdat zijn naam ‘rechtvaardige’ is,
zal het loon van een rechtvaardige aannemen.
42En wie één van deze kleinen een beker koud water te drinken geeft,
omdat zijn naam ‘leerling’ is,
zal, zo zeg ik jullie voorzeker, zijn loon niet verliezen.

Noten
1Letterlijk: ‘Een zwaard’. Hier metonymisch gebruikt. Dat maakt een iets vrijer vertaling mogelijk, en misschien wel gewenst. Vanwege de tegenstelling met ‘vrede’ is gekozen voor een krachtiger vertaling dan iets als ‘verdeeldheid’
2letterlijk: mens
3het gaat om het splijten van een éénheid, zoals een bijl één stuk in tweeën splijt
4Micha 7:6
5vanwege concordantie met vs. 41 wordt niet gekozen voor de gebruikelijke vertaling ‘opnemen’
6letterlijk: ziel. Oussoren vertaalt creatief: ‘lijf-en-ziel’. Dat voorkomt dat we de ‘ziel’ als ‘geestelijk’ verstaan, los van ons lijf. Datzelfde doet de vertaling ‘leven’.
7vgl. vs. 18 vv.
8vgl. vs. 38.

Print deze tekst | vertaling door zuurmond | bij Tweede zondag van de zomer (26 juni 2011)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Mat. 10,34-42 , Mat. 10,34-42 , Mat. 10,34-42 , Mat. 10,34-42 , Mat. 10,34-42 , Mat. 10,34-42 , Mat. 10,34-42 , Mat. 10,34-42 geen vrede maar het zwaard