Handelingen 4,5-12 geen andere naam....
Het noemen van de naam blijkt niet zonder gevolg te blijven. De genezing van een verlamde op de drempel van de tempel(Hand. 3:1-10) is pars pro toto voor het heil in deze naam, wiens exclusiviteit geen machtsgreep is, maar hem geschonken is in Gods opwekking uit de doden, in weerwil van alle menselijk onheil.
Heil en zegen is: met Jezus opgewekt worden (voor een nieuw jaar).
5Toen gedurende de volgende dag
hun oversten en oudsten, evenals de schriftgeleerden
in Jeruzalem vergaderden,
6met Annas, de hogepriester, en Kajafas,
Johannes en Alexander,
en wie ook maar van de hogepriesterlijke familie was,
7begonnen zij hen (Petrus en Johannes),
als hun middelpunt te ondervragen:
Door welke kracht of in welke naam
is dit gedaan door jullie?
8Toen zei Petrus, vervuld van Heilige Geest, tot hen:
Oversten en oudsten van het volk,
9als wij heden verhoord worden
met betrekking tot een weldaad
aan een ziek mens,
waardoor deze geheeld is,
10laat het dan jullie allen
en heel het volk Israël bekend zijn,
dat door de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër,
die jullie gekruisigd hebben,
maar die God uit de doden heeft opgewekt,
dat door die (naam)
deze gezond en wel voor jullie staat.
11Dit is de steen,
die door jullie als bouwlieden werd verworpen,
die geworden is tot een hoeksteen,
12en het heil is door niemand anders.
Want geen andere naam is onder de hemel
bij de mensen gegeven,
waardoor wij geheeld moeten worden.

Print deze tekst | vertaling door leenderonde | bij Nieuwjaarsdag ( 1 januari 2011)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Hand. 4,8-12