Handelingen 6,8-15
De strijd om de heilige plaats
(die titel geeft Gerhard Jankowski aan de pericoop Handelingen 6,8 — 8,3; de pericoop Hand. 3,1 — 5, 40 noemt hij 'de strijd om de Naam' — zie 'Texte und Kontexte' nr. 91/92 — 2001))
8Stefanus —  vol van genade en kracht –
deed grote wonderen en tekens onder het volk.
9Maar toen stonden er enkelen op1
uit de synagoge genaamd ‘Van de Libertijnen’2 ,
en ‘Van de Cyreneeërs’ en ‘Van de Alexandrijnen’,
en van die uit Cilicië en Asia,
en die zochten de discussie met Stefanus,
10en ze konden niet op tegen de wijsheid en de geestkracht3
waarmee hij sprak4 .
11Toen schoven ze mannen naar voren die zeiden:
Wij hebben hem lasterlijke woorden5 horen spreken
tegen Mozes en God!
12Ze hitsten het volk op,
evenals de oudsten en de schriftgeleerden,
en die overvielen hem, sleurden hem mee6
en brachten hem naar het Sanhedrin.
13Ze stelden valse getuigen op, die zeiden:
Deze mens7 houdt niet op woorden te spreken
tegen deze heilige plaats8 en de Torah.
14Want wij hebben hem horen zeggen
dat die Jezus de Nazoreeër deze9 plaats zal neerhalen
en de gewoonten die Mozes ons heeft overgeleverd veranderen.
15En toen allen die zitting hebben in het Sanhedrin hem aanstaarden
zagen zij zijn gezicht als was het het gezicht van een engel.
Noten
1NBV ‘kwamen in verzet’
2NBV ‘van de Vrijgelatenen
3de NBV voegt ‘heilige’ in
4de NBV ruilt het concrete ‘spreken’ in voor ‘die hem bezielde’
5verdwenen in de NBV
6weggelaten in de NBV
7geen ‘man’ (NBV)
8NBV uitleggerig ‘de tempel’; heel jammer dat ‘plaats’ (‘makom’) dan wegvalt
9hier voegt de NBV in ‘heilige’

Print deze tekst | vertaling door harrypals | bij Stefanuszondag (26 december 2010)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties