aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Advent | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Jes. 60,1-6 Sta op, word verlicht
Jes. 40,1-11 Troost, troost mijn volk
Mat. 24,13-35 Van de vijgenboom evenwel leer...
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...

Bijbelvertalingen
Gesorteerd op Boek
Gen. 12,1-8 De roeping van Abram
Gen. 18,20-33 afdingen over Sodom
Gen. 18,22-33 Abraham met JHWH in gesprek over Sodom
Gen. 22,1-24 De binding van Isaak
Gen. 29,1-30 Lea en Rachel
Gen. 37,12-28 Jozef door zijn broers verkocht naar Egypte
Gen. 45,3-11 Jozef redt zijn familie
Ex. 3,1-15 het scheppingsgedicht
Ex. 6,1-7 De Eeuwige zal bevrijden
Ex. 30,11-16 Volksregistratie
Ex. 34,27-35 Mozes bij de Eeuwige
Lev. 19,9-18 Wees dan heilig
Num. 11,24-29 Eldad en Medad profeteren
Deut. 5,6-21 De Tien Woorden
Deut. 5,6-21 De tien woorden
Deut. 6,1-9 Hoor, Israël!
Deut. 10,12-21 Vermaning tot dankbare gehoorzaamheid
Deut. 11,18-28 Gods Woorden horen en ze doen
Deut. 13,1-6 Regels omtrent de profeten
Deut. 24,17-22 recht van wees en weduwe
Deut. 24,17-22 Recht van wees en weduwe
Deut. 30,9-14 Niet te ver of te moeilijk
1Sam. 1,1-20 Hanna en Peninna
1Sam. 12,19-24 Het volk wil een koning
1Sam. 16,1-13 David tot koning gezalfd
1Kon. 17,17-24 Elia en de Sunammitische
1Kon. 19,19-21 roeping van Elisa
1Kon. 21,1-29 De wijngaard van Nabot
2Kon. 2,1-15 De hemelvaart van Elia
2Kon. 17,5-34 De val van Samaria
2Kron. 36,14-23 Tempel verwoest en herbouwd
Est. 1,1-22 Een machtige koning en een eigenzinnige koningin
Est. 2,1-23 Mordechai en Ester
Est. 3,1-15 Haman versus Mordechai
Est. 4,1-17 Ester en Mordechai
Est. 5,1-14 Esters waagstuk. Haar eerste feestmaal.
Est. 5,1-15 Esters waagstuk. Haar eerste feestmaal.
Est. 6,1-11 Mordechai versus Haman
Est. 6,1-14 Mordechai versus Haman
Est. 7,1-10 Tweede feestmaal van Ester
Est. 7,1-10 Tweede feestmaal van Ester
Est. 8,1-17 Een nieuwe wet voor de Joden
Spr. 8,22-31 Lied van de wijsheid
Pr. 3,1-15 Tijden-lied
Jes. 2,1-5 "De bedevaart van de verenigde naties naar de Sion"
Jes. 2,1-5 `De bedevaart van de verenigde naties naar de Sion´
Jes. 2,1-5 De bedevaart van de verenigde naties naar de Sion
Jes. 2,2-5 De bedevaart van de verenigde naties naar de Sion
Jes. 2,2-5 De bedevaart van de verenigde naties naar de Sion
Jes. 6,1-8 Jesaja geroepen
Jes. 7,10-17 de jonge vrouw wordt zwanger
Jes. 8,23 Het volk dat in duisternis wandelt
Jes. 9,1-6 Het volk dat in duisternis wandelt (vervolg)
Jes. 11,1-10 de boomstronk van Isaï
Jes. 35,1-10 De dorre vlakte der woestijnen
Jes. 40,1-11 Troost, troost mijn volk
Jes. 40,1-11 Troost, troost mijn volk
Jes. 42,1-9 De knecht van JHWH
Jes. 45,1-7 Koresj de gezalfde van JHWH
Jes. 45,1-7 Koresj de gezalfde van JHWH
Jes. 45,20-25 Geen God behalve JHWH
Jes. 49,1-7 De knecht van JHWH spreekt
Jes. 50,4-7 Gehoorzaam en niet beschaamd
Jes. 50,4-7 Gehoorzaam en niet beschaamd
Jes. 51,1-6 JHWH troost Sion
Jes. 51,9-11 De arm van JHWH
Jes. 52,7-10 De vreugdebode
Jes. 58,6-10 Het vasten dat Ik verkies
Jes. 60,1-6 Sta op, word verlicht
Jes. 60,1-6 de vrouwe die Sion blijkt te zijn wordt toegesproken
Jes. 60,1-11 de vrouwe die Sion blijkt te zijn, wordt toegesproken
Jes. 60,1-11 de vrouwe die Sion blijkt te zijn wordt toegesproken
Jes. 61,1-4 De geest van JHWH rust op mij
Jes. 61,1-9 De geest van JHWH rust op mij
Jes. 61,10-11 Vrolijk wil ik zijn over JHWH
Jes. 62,1-3 Om Sion's wil zwijg ik niet stil
Jes. 62,1-5 Om Sion's wil zwijg ik niet stil
Jes. 62,11-12 Stad, niet verlaten
Jes. 63,1-4 Dag der wrake
Jes. 65,17-25 Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
Jes. 65,17-25 De hemel nieuw en de aarde nieuw
Jer. 1,4-10 Jeremia
Jer. 14,7-10 JHWH, doe iets!
Jer. 14,19-22 Wij hopen op U
Jer. 17,5-10 Vertrouw niet op een mens
Jer. 23,1-6 De rechtvaardige Spruit
Jer. 23,5-8 Een rechtvaardige spruit van David
Jer. 23,23-29 God van dichtbij of van veraf?
Jer. 23,23-29 God van dichtbij of van veraf?
Jer. 29,1-14 De brief van Jeremia aan de ballingen in Babel
Jer. 31,31-34 Een vernieuwd verbond
Jer. 31,31-34 Een vernieuwd verbond
Jer. 32,36-41 wonen vol vertrouwen
Ez. 37,1-14 Israël zal als volk uit de dood herrijzen
Ez. 39,21-29 JHWH ontfermt zich omwille van zijn heilige naam over Israël
Ez. 39,21-29 JHWH ontfermt zich omwille van zijn heilige naam over Israël
Dan. 2,1-49 Nebukadnessars droom
Hos. 6,1-6 Op de derde dag
Hos. 6,1-6 Op de derde dag
Joël 2,28-32 De Geest over al wat leeft
Am. 5,6-15 Doe geen kwaad maar goed
Am. 6,1-7 Samaria ten onder
Am. 8,4-7 Knoeien met geld en mensen
Am. 8,4-7 Knoeien met geld en mensen
Mi. 5,1-4 Jij, Betlehem Efrata
Hab. 3,1-3 - 'dan nog... '
Hab. 3,1-19 dan nog...
Sef. 2,3-3 Zoek JHWH, alle nederigen
Sef. 3,9-13 Een bescheiden volk blijft over
Hag. Mijn Geest in jullie midden!
Mal. 2,10-16 Hebben wij niet allen één vader?
Mal. 4,1-6 De grote dag van JHWH
Mat. 5,1-12 Zaligsprekingen
Mat. 5,1-12 Gelukkig ben je...!
Mat. 6,1-6 ongeveinsd !
Mat. 6,16-21 de schat van je hart
Mat. 11,2-11 Jezus en Johannes de doper
Mat. 11,16-30 Vermaning en troost
Mat. 11,25-30 Rust krijgen en juk dragen
Mat. 13,1-9 de zaaier
Mat. 13,1-23 Laat wie oren heeft horen !
Mat. 13,24-30 Andere gelijkenissen
Mat. 13,24-43 Gelijkenissen
Mat. 13,44-52 Koninkrijk der hemelen
Mat. 14,13-21 groen gras in de woestijn
Mat. 14,13-21 Het rouwmaal in de wildernis
Mat. 14,22-36 Groot van vertrouwen of kleingelovig?
Mat. 17,1-13 op de berg
Mat. 18,1-20 Eén van deze kleinen...
Mat. 18,21-35 De (on)koninklijke mens
Mat. 18,21-35 Vergeving vanuit het hart
Mat. 20,1-16 Het koninkrijk der hemelen en de vrijheid om goed te doen
Mat. 21,1-5 het dubbele apostolaat
Mat. 21,1-11 op een ezel met een veulen
Mat. 21,6-11 de acclamatie van de menigte
Mat. 21,33-43 de pachters
Mat. 22,34-46 bevragen...
Mat. 24,13-35 Van de vijgenboom evenwel leer...
Mat. 25,13-30 de talenten
Mat. 25,31-46 De mensenzoon brengt scheiding aan
Mat. 26,47-75 Nu...het uur u !
Mat. 28,16-20 De laatste woorden in Galilea.
Mar. 1,1-11 Toen gebeurde het...
Mar. 2,1-12 thuis in Kafarnaum
Mar. 3,20-35 cartoons
Mar. 4,35-41 Slapend op het hoofdkussen...
Mar. 4,35-41 Geloof tegenover angst
Mar. 5,21-43 Twee dochters...
Mar. 5,36 Binden en ontbinden
Mar. 6,6-13 alleen een staf
Mar. 7,24-30 Onder de tafel...
Mar. 7,24-30 geloof over de grenzen
Mar. 7,31-37 zelfs de doven doet hij horen
Mar. 7,31-37 Open gaan
Mar. 8,1-21 De tweede broodvermenigvuldiging
Mar. 8,1-21 Horen, zien en... begrijpen?!
Mar. 8,27-38 De belijdenis van Petrus
Mar. 9,14-29 Een mens in wanhoop
Mar. 9,38-50 Groot en klein
Mar. 10,1-16 Vrouwen en Kinderen Eerst
Mar. 10,17-31 Verkoop al wat je hebt
Mar. 10,32-45 Een dienaar als voorganger...
Mar. 10,46-52 de schreeuw
Mar. 13,14-27 in die dagen...
Mar. 13,24-37 Bijna zomer...
Luc. 1,39-56 Loflied van twee vrouwen
Luc. 2,15-20 het woord dat is geschied
Luc. 2,21 ook zijn naam...
Luc. 2,22-40 In de Tempel
Luc. 4,1-13 Beproeving in de woestijn
Luc. 4,1-13 De beproeving in de verlatenheid
Luc. 6,17-26 zaligsprekingen
Luc. 6,26-38 Heb je vijanden lief
Luc. 7,1-10 voltooid in het horen
Luc. 7,11-16 Een groot profeet is opgestaan!
Luc. 7,16-16 (slotzin Epifanieëntijd)
Luc. 7,36-50 Op de zonde volgt genade
Luc. 8,1-3 Dienende vrouwen
Luc. 8,26-39 strijd om menswording
Luc. 8,26-39 Jezus en Legio met zijn demonen
Luc. 9,51-62 Jezus volgen: overmoed en voorbehoud
Luc. 10,1-20 uitzending van de 7(2)
Luc. 10,38-42 ...of één.
Luc. 11,1-13 Leer ons bidden
Luc. 12,13-21 Rijk en dwaas
Luc. 13,22-30 De bevrijdende omkeer van het Koninkrijk
Luc. 14,1-11 Terwijl hij komt....
Luc. 15,11-32 de verloren zoon
Luc. 16,1-17 over vrienden maken en heren dienen
Luc. 17,1-10 Geef ons meer vertrouwen
Luc. 17,1-10 Geloofsvertrouwen in God en in elkaar
Luc. 18,9-14 de gerechtvaardigde
Luc. 20,27-38 Vraag naar de opstanding
Luc. 20,27-40 Mozes, geschreven en gesproken
Luc. 22,39-46 op de plaats aangekomen...
Luc. 23,38-43 Jezus en het oordeel
Joh. 1,1-14 Opdat allen door hem gaan geloven
Joh. 1,1-14 Gods principe
Joh. 2,13-25 Dit heiligdom
Joh. 3,1-21 deel krijgen aan het koningschap van God
Joh. 4,43-54 Afdalen in geloof...
Joh. 9 zonde die blijft
Joh. 9,1-41 De blindgeborene
Joh. 9,1-41 Wie is er ziende en wie is er blind?
Joh. 14,15-31 Laatste woorden, laatste vragen
Joh. 14,23-29 Onvoorwaardelijke gave tot leren
Joh. 15,26-4 Bijstand in bedreiging
Joh. 16,16-24 vreugde in wording
Joh. 17,1-26 Jezus' biddend intreden voor de zijnen
Joh. 19,1-42 Alles volbracht ter voorbereiding op de grote sabb
Hand. 1,1-14 Hemelvaart
Hand. 2,1-24 De grote dag van de HEER
Hand. 4,5-12 geen andere naam....
Hand. 5,12-20 Gemeente-leven na Pasen
Hand. 10,34-48 de heilige Geest valt niet alleen op besnedenen
Hand. 13,16-33 Apostolische verkondiging
Hand. 20,13-38 Gemeenschap der heiligen
Rom. 10,1-13 Geloof en rechtvaardiging
Rom. 12,6-16 over de werking van genadegaven
Rom. 13,8-14 Heb elkaar lief
1Kor. 3,16-23 De tempel van God zijn jullie
1Kor. 9,1-18 Paulus stelt het evangelie kostelo
1Kor. 12,27-31 Het lichaam van Christus en de verdeling van gaven en taken
Ef. 3,1-12 het geheimenis van de Messias
1Tess. 2,9-19 als woord van God
1Tess. 3,4-8 Geloof onder verdrukking in onderlinge gemeenschap
1Tim. 1,12-17 Toegekend vertrouwen wekt vertrouwen
1Tim. 4,1-10 EeXgsmpgXpb
Heb. 1,1-12 Mensenzoon voor altijd
Jak. 1,17-27 Eersteling blijvend...
1Petr. 1,1-9 Petrus aan de uitgekozenen
1Petr. 2,11-25 Als wie vrij zijn....
1Petr. 3,8-17 zegen beerven
1Petr. 4,1-19 Leven volgens Christus
1Joh. 4,7-21 Geloven in deze God is leven in liefde
1Joh. 5,9-15 Leven in de Zoon
Op. 1,9-20 Als de zon in zijn kracht...
Deze site heeft 243 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 267; Colofon