aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Eerste zondag van de Veertig dagen, 21 februari 2010
Lucas 4,1-13
De beproeving in de verlatenheid
Vertaling
1Vol van heilige wind1
keerde Jezus terug van de Jordaan.
Door de wind is hij in2 de verlatenheid3 geleid.
2Veertig dagen werd hij beproefd door de ophitser4 .
Hij at niets in die dagen
en was uitgehongerd toen ze volbracht5 waren.
3Toen zei de ophitser tegen hem:
Als jij (een)6 zoon van God bent,
zeg dan tot deze steen dat hij een brood wordt.
4Jezus antwoordde hem:
Er staat geschreven:
De mens leeft7 niet van brood alleen8 .
5Toen leidde hij hem omhoog,
en toonde hij hem alle koninkrijken van de bewoonde wereld9
in een ogenblik10 .
6De ophitser zei hem:
Ik zal jou al deze heerschappij
en de bijbehorende eer11 geven.
Want het12   is aan mij gegeven
en ik geef het13 aan wie ik wil.
7En14 als jij voor mij15 knielt
zal het allemaal van jou zijn.
8Maar Jezus antwoordde hem:
Er staat geschreven :
Knielen zal je voor de heer, je God
en hem alleen zul je dienen16 .
9Toen leidde hij hem naar Jeruzalem
en stelde hij hem op de dakrand van de tempel.
Hij zei hem:
Als jij (een) zoon van God bent,
werp jezelf dan van hier naar beneden.
10Want er staat geschreven:
Hij zal zijn engelen bevelen over jou17
om jou te beschermen.
11En ze zullen je op handen dragen.
opdat je je voet niet zult stoten aan een steen18 .
12Jezus antwoordde hem:
Er is ook gezegd:
Je zult de Heer, je God, niet op de proef stellen19 .
13En toen de ophitser alle beproevingen volbracht20 had
nam hij afstand van hem, tot een (gelegen) tijd.

Noten
1adem, lucht, geest
2‘en + datief’ duidt op ‘zich bevinden in’. Blass-Debrunner-Funk duidt het ‘en + datief’ als overcompensatie. Gelezen moet worden ‘eis + accusatief’. Dan wordt meer richting bedoeld
3of: woestijn
4Walter Bauer: het gaat om het maken van tegenstellingen tussen mensen, mensen tegen elkaar opzetten. Net als in vs. 1 bij ‘geest’ kies ik bewust voor een meer verrassende vertaling. ‘Geest’ en ‘duivel’ worden te snel te makkelijk ‘begrepen’.
5NBV: verstreken. De tijd verstrijkt vanzelf. Maar vastentijd verstrijkt niet, vastentijd volbreng je. Het Griekse teleo duidt ook op uitvoeren
6NBV en Naardense Bijbel vertalen beide ‘de zoon’
7tijdloos duratief futurum
8Deuteronomium 8:3
9oecumene
10punt van tijd
11glorie, heerlijkheid, NBV: roem
12of ‘ze’ vanwege het vrouwelijke ‘heerschappij’
13haar
14Of met iets meer nadruk: Welnu
15 letterlijk: voor mijn aangezicht
16Deuteronomium 6:13. Van het Griekse latreuo is ons woord liturgie afkomstig
17met het oog op jou
18Psalm 91: 11, 12 In het citaat uit de LXX wordt ‘op al je wegen’ weggelaten. Het ‘en’ tussen beide versdelen is een toevoeging t.o.v. de oorspronkelijke psalmverzen
19Deuteronomium 6: 16
20parallel met vs. 2
Afdrukken | vertaling door zuurmond | bij Eerste zondag van de Veertig dagen
Laatste wijziging 13 Feb 2010 10:46:37
Reacties:
zuurmond: Reactie Marianne Storm [2010-02-15 09:36:55]
Enkele inhoudelijke opmerkingen alsmede vergelijking met NBV
Meelezend vind ik dit een prachtige vertaling, die bijna geheel parallel loopt met mijn eigen vertaling die ik in het kader van komende Vespers had gemaakt.
Met name vind ik erg mooi dat je “verrassende” vertalingen gebruikt voor die “bekende” begrippen Geest en Duivel!
In TORA, Querido 1994, is roeach  om dezelfde reden vertaald met “ademwind”. Voor duivel heb ik meestal “uit-een-werper”  of “twijfelaar”.
Enkele zakelijke opmerkingen:
In vs 2 (en vs 13) : “volbracht”, je motivatie volg ik met instemming, maar het woord riep ook de kruisiging in gedachten: Het is volbracht, maar die plaats kan ik gek genoeg niet vinden.
Ook in vs 3 en 9 inderdaad “een zoon”.
In vs 6: “Het” of “haar: er worden twee zaken genoemd, de heerschappij en de glorie, al staat  het werkwoord  in het enkelvoud: paradidotai. Ik had zelf (niet mooi) met “die” vertaald en ik vraag me af of je dan niet zou kunnen zeggen: … die aan mij gegeven zijn en die ik kan geven?
Zoals gezegd mooie vertaling die weer eens duidelijk maakt waarom we hiermee bezig zijn.

Toegift: Enkele plaatsen waar in de NBV minder gelukkig is vertaald:
In vs 1: “Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan” en “geleid door die geest zwierf hij rond”??
In vs 2: “ al die tijd”! dus moet er in het vervolg toegevoegd worden: : toen de 40 dagen verstreken waren. Waarom zo?
In vs 3: “beveel die steen te veranderen”, ja dat is de betekenis, maar het staat er veel eenvoudiger en sprekender!
In vs 4: Waarom de volgorde veranderen?
In vs 5 : “naar een hooggelegen plaats”. Waarom niet gewoon “omhoog”?
“want ik kan daarover beschikken” geeft toch iets anders aan dan zoals er staat: “die aan mij zijn (over)gegeven.”Alleen al de naamval van ik!
In vs 8: vereren voor latreuo, waar “dienen”  meer opening biedt voor een concrete invulling.
In vs 9: “De duivel” voegt de NBV toe, maar die wordt  hier al niet meer genoemd, al zal hij wel zeggen: WANT er staat geschreven! Is dit niet het proces van thema’s aanbrengen, voor eigen karretjes spannen, volgorde omkeren: “want …”?
In vs 9:” zette hem op het hoogste punt” , waarom  zo algemeen en niet concreet: “op de dakrand van de tempel”? en “spring dan naar beneden”. Wat is er tegen:  “werp jezelf dan van hier naar beneden”?
Marianne Storm, 13 februari 2010


Andere vertalingen: Luc. 4,1-13 [NT-alt] Beproeving in de woestijn

Eerste zondag van de Veertig dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Deut. 5,6-21 [OT]
Luc. 4,1-13 [Evangelie]
Ex. 3,1-18 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 630; Colofon