aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Palmarum | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Kerstnacht, 24 december 2009
Lucas 2,1-14
Inleiding
Lucas 2, 1 — 14
Vertaling
1. En het geschiedde in die dagen:
een bevel ging uit vanwege keizer Augustus, dat de hele bewoonde wereld1 zich moest laten     registreren2 .

2.Deze registratie geschiedde voor het eerst toen Quirinius stadhouder was over Syrië.

3. En zij gingen allen op reis om zich te laten registreren, ieder naar zijn eigen stad.

4. Ook Jozef ging op vanuit Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, naar de stad van David, die   Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was

5. om zich te laten registreren met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was.

6. En het geschiedde, toen zij daar waren dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou,

7. en zij baarde haar zoon, de eerstgeborene3 , en wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, want er was voor hen geen plaats in de herberg4 .

8. En er waren herders in diezelfde streek die zich in het open veld ophielden en ’s nachts de wacht hielden over hun kudde.

9. En een bode5 van de Heer stond bij hen en de heerlijkheid van de Heer omstraalde hen en zij vreesden(Het gaat hier over de Godsvrees, het ontzag voor het heilige, en niet over ‘angst’.} met grote vrees.

10. De bode zei tot hen: vreest niet, want zie, ik verkondig jullie grote blijdschap, die zal zijn voor heel het volk:

11. jullie is heden een bevrijder6 geboren die is Christus, de heer, in de stad van David.

12. Dit is voor jullie het teken: je zult een pasgeboren kind vinden, gewikkeld in doeken en liggend in een kribbe.

13. En plotseling geschiedde:
bij de bode een menigte van het hemelse legerschaar, God lovend en zeggend:

14. Heerlijkheid in de hoge (hemel) voor God
en op aarde vrede bij de mensen van het welbehagen.


Noten
1Oikoumenè: het bewoonde land, daar waar mensen leven.
2letterlijk: zich op een lijst laten zetten. Dit was een registratie van het hele volk, niet één of ander   evenement, waarvoor je je kunt ‘inschrijven’.
3De eerstgeborene speelt door heel Tenach een speciale rol, en dus ook hier in het begin van Lucas. ‘De eerstgeboren zoon’ suggereert eveel, dat er daarna nog meer volgden. Dat lijkt mij hier niet aan de orde.
4Kataluma: onderkomen onderweg, gastvertrek. Vgl. Marcus 14:14 en Lucas 22: 11, waar gesproken wordt over de ruimte waar een maaltijd – het Pascha – gebruikt kan worden.
Het woord komt verder niet voor in het NT.
5Bode Gods heeft mijn voorkeur, omdat deze een ‘boodschap’ brengt. Dit is de Nieuwtestamentische weergave van de malach elohim, die vanaf Genesis al spreekt van Godswege.
6Sooter: ‘bevrijder’ wijst m.i. in de richting, waarin men ‘redding’ kan verwachten.
Afdrukken | vertaling door Machteld | bij Kerstnacht
Laatste wijziging 9 Dec 2009 11:02:30
Reacties:
jaap goorhuis: Het woordje 'kai'! In vers 1 staat het niet! In 3 zou ik het weglaten. In 6 staat het niet. In 7 (en wikkelde) zou ik het weglaten. In 8 weglaten. In 9 (en de heerlijkheid) weglaten.
Registreren? Ik zou er niet voor kiezen, al klopt het inhoudelijk zeker. Geen mooi woord. Wat mij betreft: inschrijven (zie Murre).
Vers 4: de aansluiting met vers 5 verloop beter wanneer je vertaalt en tussen haakjes plaatst: (want hij was uit het huis en het geslacht van David)
Vers 9: in zou epestè opvatten als een aoristus ingressivus: kwam bij hen staan.
Vers 11: het apparaat geeft als variant kuriou. Los van de vraag of deze variant sterke paieren heeft, lijkt het me inhoudelijk wel sterk: jullie is heden een bevrijder geboren: de gezalfde van de Heer, in de stad van David. Het woord christos heeft in de handschriften geen hoofdletter, is geen eigennaam.
Dit zijn mijn kanttekeningen Machteld! [2009-12-11 20:35:41]

Andere vertalingen: Luc. 2,1-20 [Evangelie] , Luc. 2,1-20 [Evangelie] , Luc. 2,1-21 [OT] , Luc. 2,1-20 [Evangelie] , Luc. 2,1-20 [Evangelie] , Luc. 2,1-20 [Evangelie] , Luc. 2,1-20 [Evangelie] , Luc. 2,1-20 [Evangelie] , Luc. 2,1-20 [Evangelie] , Luc. 2,1-20 [Evangelie]
Exegeses: Luc. 2,1-20 [Commentaar] En het geschiedde...

Kerstnacht - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 8,23 [OT]
Jes. 9,1-7 [OT]
Tit. 2,11-14 [Epistel]
Luc. 2,1-14 [Evangelie]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 188; Colofon