aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de herfst | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Jes. 40,1-11 Troost, troost mijn volk
Deut. 6,1-9 Hoor, Israël!
Jes. 45,1-7 Koresj de gezalfde van JHWH
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Lucas 1,1-25
Lucas begint in de tempel
Lukas 1, 1-251

Volgens Lukas

1Nadat2 velen het ter hand genomen hebben3
om een verhaal samen te stellen4
over de gebeurtenissen die zijn voldragen5 onder ons
2(zoals zij ons hebben overgeleverd
die vanaf het begin ooggetuigen waren
— zij die ook dienaren van het woord6 geworden zijn),
3leek het ook mij goed toe
(toen ik alles van voren af aan7 nauwkeurig had nageplozen)
om dat achtereenvolgens8 op te schrijven voor u,
hoogedele Theofilos,
4zodat u de betrouwbaarheid onderkent9
van de woorden10 waarin u bent onderwezen.

5Het geschiedde11
in de dagen van Herodes, de koning van Judea:
er was een zekere12 priester met de naam Zacharias,
uit de dagafdeling van Abia
en zijn vrouw was uit de dochters13 van Aäron
en haar naam was Elisabet.
6Zij waren allebei rechtvaardigen voor God14 :
ze gingen15 in alle geboden en rechtsregels16 van JHWH,
onberispelijk.
7Ze hadden geen kind17 ,
omdat Elisabet onvruchtbaar was,
en ze waren allebei al ver gekomen18 in hun dagen19 .
8Het geschiedde20 ,
terwijl hij zijn priesterdienst deed
in de beurt van zijn dagafdeling, voor God21 :
9volgens de gewoonte van het priesterschap
viel het hem toe22 om het wierookoffer te brengen
en daarbij binnen te gaan23 in de tempel van JHWH.
10Heel de menigte van het volk was buiten aan het bidden
op het uur24 van het wierookoffer.
11Toen25 liet zich aan hem zien een engel van JHWH,
staande aan de rechterkant van het wierookaltaar.
12Zacharias was geschokt toen hij dat zag
en vrees viel op hem.
13Maar de engel zei tegen hem:
Vrees26 niet, Zacharias,
want verhoord is jouw gebed:
je vrouw Elisabet zal je een zoon voortbrengen
en je zult als zijn naam uitroepen 'Johannes'.
14Er zal27 blijdschap zijn voor jou en gejuich
en velen zullen blij worden over zijn geboorte,
15Want28 hij zal groot zijn voor het gezicht van JHWH,
'nee, wijn en sterke drank zal hij niet drinken',
[Num. 6, 3]
vol zal hij worden van heilige geest
nog vanaf de schoot van zijn moeder.
16Velen van Israels zonen-en-dochters29 zal hij doen omkeren30
naar JHWH hun God.
17Zelf31 zal hij voorgaan voor Zijn gezicht uit
in de geest en de kracht van Elia
'om de harten32 van vaders om te keren33 naar kinderen'
[Mal. 3, 23 (4,6)],
ongehoorzamen34 naar35 de gezindheid van rechtvaardigen.
om voor JHWH gereed te maken een weltoegerust volk.
18Zacharias zei tegen de engel:
'Waaraan zal ik dit weten?' [Gen. 15, 8]36
Want ik ben oud
en mijn vrouw is al ver gekomen in haar dagen.
19Ten antwoord zei de engel tegen hem:
Ik ben Gabriël,
die erbij staat voor het gezicht van God,
ik ben uitgezonden om tot jou te spreken
en je dit goede bericht te brengen.
20Ziedaar, je zult zwijgende zijn37 , niet kunnen spreken,
tot de dag dat dit geschiedt'
hierom: omdat je niet vertrouwde op mijn woorden
die vervuld zullen worden op hun tijd38 .
21Het volk39 was in verwachting van Zacharias  
en ze waren er verbaasd over40 dat hij zo lang in de tempel bleef.
22Maar toen hij naar buiten kwam
was hij niet bij machte tot hen te spreken,
toen begrepen zij
dat hij een visioen gezien had in de tempel.
Zelf was hij aan het gebaren naar hen,
hij bleef stom41 .
23En het geschiedde
toen de dagen van zijn eredienst42 vervuld43 waren:
hij ging weg naar zijn huis.
24Na die dagen44 heeft Elisabet, zijn vrouw, ontvangen45
en ze hield zich vijf maanden verborgen46 ,
ze zei:
25Zo heeft JHWH aan mij gedaan
in de dagen dat hij omzag naar mij,
door weg te nemen mijn smaad bij de mensen.
Noten
1m.b.v. de Statenvertaling (SV), de Willibrordvertaling (WV), de Naardense Bijbel (NB), de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) en de vertalingen van Verheij (De Geest wijst wegen in de tijd, Kok 1991), Hemelsoet/Monshouwer (Lucas. Lezen naar de gewoonte van Pasen, Boekencentrum 1997), De Heer (Lucas — Acta. De oorsprongen van het geloof, Meinema 2006) en Oosterhuis / Van Heusden (Het evangelie van Lukas, Skandalon, 2007) en de onvolprezen 'Murre' (Johan Murre Lexicon Nieuwe Testament, Skandalon 2009) die de woorden herleidt naar LXX en Tenach
2de WV knipt deze lange zin in 2-en; er is wel wat voor het plechtige 'nademaal' (SV) te zeggen, is me toch te archaïsch
3zo SV, Hemelsoet/Monshouwer en NB
4NBV vertaalt vlak 'schrijven'
5zo Hemelsoet/Monshouwer
6de NBV geeft 'woord' een hoofdletter, is wat voor te zeggen
7zo WV en Murre
8zo Murre
9NBV vertaalt 'om u te overtuigen',
10WV vertaalt helaas 'berichten', NBV 'zaken'
11gewoontegetrouw in de NBV (en WV) verdwenen in heel dit bijbelgedeelte
12zo SV
13verdwenen in NBV
14in de NBV zijn ze 'vrome en gelovige mensen' geworden!', wel een erg grote aanpassing aan ons religieus levensgevoel...
15'gaan' is weg in WV
16deze vertaling maakt de verbinding met de typering 'rechtvaardigen' zichtbaar; SV heeft 'rechten'. NB 'gerechtigheden'
17WV en NBV 'kinderen'; Hemelsoet en Monshouwer benadrukken de associatie met Abraham en Sarah
18zo SV
19de dagen zijn verdwenen in WV en NBV
20WV: 'eens'...
21'voor God' weggelaten in NBV
22of: 'treft hij het' (Hemelsoet/Monshouwer)
23het binnengaan is verdwenen in de NBV
24verdwenen in WV en NBV
25NBV 'Opeens'
26WV ,'schrik'
27Hemelsoet/Monshouwer, WV en NB vertalen: 'Hij zal'
28mist in NBV
29NBV ,'volk'
30NBV heeft vlak 'brengen'
31NBV 'Als bode'
32weggevallen in NBV
33NBV legt uit met woord 'verzoenen'
34NBV 'zondaars'
35eig. 'in'
36de NBV voegt eigenzinnig toe 'dat dit waar is'; WV 'Hoe kan ik daar zeker van zijn?'
37het participium met een vorm van 'zijn' erbij is opvallend, dus laten horen
38 'als het hun tijd is', NB
39de NBV verwart dit met 'menigte'
40NBV 'vroegen zich af'
41NBV 'maar spreken kon hij niet'
42zo ook NB
43NBV vlak 'voorbij'
44de dagen zijn weer weg in NBV en WV: 'korte tijd later' en 'niet lang daarna'
45zo lett. verder alleen NB en Oosterhuis / vHeusden
46de NBV vertaalt een andere tekst: 'leefde in afzondering'

Afdrukken | vertaling door harrypals | bij 1e zondag van Advent
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:57:13
Reacties:
wiersma: verwachten [2009-11-18 09:26:46]
prosdokaw in vs 21 kan ook "verwachten" betekenen i.d.z.v. in verwachting zijn, mooie dubbelzinnigheid

Andere vertalingen: Luc. 1,5-25 Vier rechvaardigen voor Gods aangezicht
Commentaar: Luc. 1,24-25 Elisabeth: in blijde of verwijtende verwachting..?
Deze site heeft 242 leden, waarvan 2 online; Bezoekers: vandaag: 137; Colofon