aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e zondag van Advent, 29 november 2009
Lucas 1,1-25
Vertaling
1Nadat1 velen het ter hand genomen hebben2
om een verhaal samen te stellen3
over de gebeurtenissen die zijn voldragen4 onder ons
2(zoals zij ons hebben overgeleverd
die vanaf het begin ooggetuigen waren
— zij die ook dienaren van het woord5 geworden zijn),
3leek het ook mij goed toe
(toen ik alles van voren af aan6 nauwkeurig had nageplozen)
om dat achtereenvolgens7 op te schrijven voor u,
hoogedele Theofilos,
4zodat u de betrouwbaarheid onderkent8
van de woorden9 waarin u bent onderwezen.

5Het geschiedde10 in de dagen van Herodes, de koning van Judea:
er was een zekere11 priester met de naam Zacharias, uit de dagafdeling van Abia
en zijn vrouw was uit de dochters12 van Aäron
en haar naam was Elisabet.
6Zij waren allebei rechtvaardigen voor God13 :
ze gingen14 in alle geboden en rechtsregels15 van JHWH, onberispelijk.
7Ze hadden geen kind16 ,
omdat Elisabet onvruchtbaar was,
en ze waren allebei al ver gekomen17 in hun dagen18 .
8Het geschiedde19 ,
terwijl hij zijn priesterdienst deed
in de beurt van zijn dagafdeling, voor God20 :
9volgens de gewoonte van het priesterschap
viel het hem toe21 om het wierookoffer te brengen
en daarbij binnen te gaan22 in de tempel van JHWH.
10Heel de menigte van het volk was buiten aan het bidden
op het uur23 van het wierookoffer.
11Toen24 liet zich aan hem zien een engel van JHWH,
staande aan de rechterkant van het wierookaltaar.
12Zacharias was geschokt toen hij dat zag
en vrees viel op hem.
13Maar de engel zei tegen hem:
Vrees25 niet, Zacharias,
want verhoord is jouw gebed:
je vrouw Elisabet zal je een zoon voortbrengen
en je zult als zijn naam uitroepen 'Johannes'.
14Er zal26 blijdschap zijn voor jou en gejuich
en velen zullen blij worden over zijn geboorte,
15Want27 hij zal groot zijn voor het gezicht van JHWH,
'nee, wijn en sterke drank zal hij niet drinken'28 ,
vol zal hij worden van heilige geest
nog vanaf de schoot van zijn moeder.
16Velen van Israels zonen-en-dochters29 zal hij doen omkeren30
naar JHWH hun God.
17Zelf31 zal hij voorgaan voor Zijn gezicht uit
in de geest en de kracht van Elia
'om de harten32 van vaders om te keren33 naar kinderen'34 ,
ongehoorzamen35 naar36 de gezindheid van rechtvaardigen.
om voor JHWH gereed te maken een weltoegerust volk.
18Zacharias zei tegen de engel:
'Waaraan zal ik dit weten?' [Gen. 15, 8]37
Want ik ben oud
en mijn vrouw is al ver gekomen in haar dagen.
19Ten antwoord zei de engel tegen hem:
Ik ben Gabriël,
die staat voor het aangezicht van God,
ik ben uitgezonden om tot jou te spreken
en je dit goede bericht te brengen.
20Ziedaar, je zult zwijgende zijn38 , niet kunnen spreken,
tot de dag dat dit geschiedt'
hierom: omdat je niet vertrouwde op mijn woorden
die vervuld zullen worden op hun tijd39 .
21Het volk40 was in afwachting van Zacharias  
en ze waren er verbaasd over41 dat hij zo lang in de tempel bleef.
22Maar toen hij naar buiten kwam
was hij niet bij machte tot hen te spreken,
toen begrepen zij
dat hij een visioen gezien had in de tempel.
Zelf was hij aan het gebaren naar hen,
hij bleef stom42 .
23En het geschiedde
toen de dagen van zijn dienst43 vervuld44 waren:
hij ging weg naar zijn huis.
24Na die dagen45 heeft Elisabet, zijn vrouw, ontvangen46
en ze hield zich vijf maanden verborgen47 ,
ze zei:
25Zo heeft JHWH aan mij gedaan
in de dagen dat hij omzag naar mij,
door weg te nemen mijn smaad bij de mensen.
Noten
1de WV knipt deze lange zin in 2-en; er is wel wat voor het plechtige 'nademaal' (SV) te zeggen, is me toch te archaïsch
2zo SV, Hemelsoet/Monshouwer en NB
3NBV vertaalt vlak 'schrijven'
4zo Hemelsoet/Monshouwer
5de NBV geeft 'woord' een hoofdletter, is wat voor te zeggen
6zo WV en Murre
7zo Murre
8NBV vertaalt 'om u te overtuigen',
9WV vertaalt helaas 'berichten', NBV 'zaken'
10gewoontegetrouw in de NBV (en WV) verdwenen in heel dit bijbelgedeelte
11zo SV
12verdwenen in NBV
13in de NBV zijn ze 'vrome en gelovige mensen' geworden!', wel een erg grote aanpassing aan ons religieus levensgevoel... Of: zij behoorden tot de Rechtvaardigen (suggestie van Peter Crom en Jaap Goorhuis)
14'gaan' is weg in WV
15deze vertaling maakt de verbinding met de typering 'rechtvaardigen' zichtbaar; SV heeft 'rechten'. NB 'gerechtigheden'
16WV en NBV 'kinderen'; Hemelsoet en Monshouwer benadrukken de associatie met Abraham en Sarah
17zo SV
18de dagen zijn verdwenen in WV en NBV
19WV: 'eens'...
20'voor God' weggelaten in NBV
21of: 'treft hij het' (Hemelsoet/Monshouwer)
22het binnengaan is verdwenen in de NBV
23verdwenen in WV en NBV
24NBV 'Opeens'
25WV ,'schrik'
26Hemelsoet/Monshouwer, WV en NB vertalen: 'Hij zal'
27mist in NBV
28noot Num. 6,3
29NBV ,'volk'
30NBV heeft vlak 'brengen'
31NBV 'Als bode'
32weggevallen in NBV
33NBV legt uit met woord 'verzoenen'
34noot Mal. 3,23, Mal. 4,6
35NBV 'zondaars'
36eig. 'in'
37de NBV voegt eigenzinnig toe 'dat dit waar is'; WV 'Hoe kan ik daar zeker van zijn?'
38het participium met een vorm van 'zijn' erbij is opvallend, dus laten horen
39 'als het hun tijd is', NB
40de NBV verwart dit met 'menigte'
41NBV 'vroegen zich af'
42NBV 'maar spreken kon hij niet'
43zo ook NB
44NBV vlak 'voorbij'
45de dagen zijn weer weg in NBV en WV: 'korte tijd later' en 'niet lang daarna'
46zo lett. verder alleen NB en Oosterhuis / vHeusden
47de NBV vertaalt een andere tekst: 'leefde in afzondering'
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij 1e zondag van Advent
Laatste wijziging 9 Oct 2020 12:57:45
Reacties:
wiersma: verwachten [2009-11-18 09:26:46]
prosdokaw in vs 21 kan ook "verwachten" betekenen i.d.z.v. in verwachting zijn, mooie dubbelzinnigheid

Andere vertalingen: Luc. 1,5-25 [Evangelie] Vier rechvaardigen voor Gods aangezicht, Luc. 1,5-25 [Evangelie] , Luc. 1,1-25 [Evangelie]
Exegeses: Luc. 1,24-25 [Evangelie] Elisabeth: in blijde of verwijtende verwachting..?

1e zondag van Advent - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 1,1-25 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 363; Colofon