aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e na Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
8e zondag van de herfst, 8 november 2009
Marcus 12,28-34
Het eerste gebod
Inleiding
Het gesprek over de opstanding vindt een vervolg in een gesprek over liefde. Liefde tot God en liefde tot de naaste.
Vertaling
28Eén van de Schriftgeleerden had hen horen discussiëren.
En toen hij zag dat hij hun goed geantwoord had
vroeg hij hem1 :
Welk is het éérste2 gebod van alle?
29Jezus antwoordde:
Het éérste is:
‘Hoor3 Israël,
de Heer is onze God,
de Heer is één4 .
30Heb de Heer, je God, lief
met heel je hart
en5 met6 heel je ziel,
en met heel je verstand
en met heel je kracht.’7
31Het tweede is dit:
‘Heb je naaste lief als jezelf’8
Groter dan deze is geen ander gebod.
32De Schriftgeleerde zei tot hem:
Goed, meester,  
wat jij gezegd hebt is helemaal waar:
Hij9 is één
en er is geen ander buiten hem.
33En hem liefhebben
met heel je hart,
en met heel je begrip10 ,
en11 met heel je kracht,
en je naaste liefhebben als jezelf
is buitengewoon meer (waard) dan alle brandoffers en andere offers12 .
34Toen Jezus zag dat hij verstandig geantwoord had
zei hij hem:
Jij bent niet ver van het koninkrijk van God
Toen durfde niemand hem nog een vraag te stellen13 .
Noten
1In het Grieks is het één lange zin. Opvallend dat de NBV de zin niet in delen opsplitst. Dat kan zonder problemen. In de NBV is de zin nu dankzij de dubbele bijzin tamelijk lastig leesbaar: "Een van de Schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze discussieerden, en gemerkt had dat hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg..." Bepaald geen voorbeeld van mooi, goed voorleesbaar Nederlands.
2NBV: voornaamste. Pinchas Lapide, Hij leerde in hun synagogen, pag. 72v.: "klall-gadol-ba-torah kan men het beste vertalen met 'het centrum van de Schrift', of de 'hoofdregel van de bijbel', die als Leitmotief van het goddelijk gebod kan gelden."
3NBV vertaalt hier 'luister'. 'Hoor' heeft mijn voorkeur, omdat dat 'objectiever' klinkt.
4NBV: enig Heer. Maar zie de voetnoten in de NBV bij Deu: 6:4
5opvallend is dat de NBV het herhaalde καὶ (en) hier wél vertaalt. Dit in tegenstelling tot woordherhalingen elders, die nogal eens verdwijnen in de NBV. De Naardense Bijbel laat het καὶ juist hier níet in de vertaling doorklinken.
6letterlijk: uit
7Deu. 6:4-5 NB het NT wijkt in het laatste woord af van de LXX. LXX: δυναμις. NT ἰσχύς.
8Lev. 19:18
9de NBV voegt hier twee keer het woord 'God' in waar het in het Grieks niet staat
10de 'ziel' is in dit antwoord weggelaten. En 'verstand' wordt 'begrip'
11als je het herhaalde καὶ in vs. 30 meevertaalt, dan moet je dat toch ook in vs. 33 doen? Zo niet de NBV.
12conform NBV
13 Volgens Lapide is deze slotzin onecht, veeleer ontsproten aan een heidens onderworpenheidsdenken, dan dat deze kan passen in een leergesprek van Jezus
Afdrukken | vertaling door zuurmond | bij 8e zondag van de herfst
Laatste wijziging 15 Feb 2021 11:03:42
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 12,28-34 [Evangelie] het grote gebod, Mar. 12,28-34 [Evangelie]

8e zondag van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Lev. 19,1-2 [OT]
Lev. 19,9-18 [OT]
Mar. 12,28-34 [Evangelie]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 974; Colofon