aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
7e zondag van de herfst of Allerheiligen, 1 november 2009
Marcus 12,18-27
Geen God van doden
Inleiding
Eén van de klassieke lezingen voor deze zondag, dit jaar samenvallend met Allerheiligen. De Schriften (Mozes) zijn de inzet van het twistgesprek over de opstanding tussen de Sadduceeen en de Jezus. Jezus haalt de  discussie  weg uit alle mogelijk en onmogelijke voorstellingen van opstanding uit de doden en spitst het gesprek toe op de levende God zelf.
De opmerking over engelen is vooral ironisch, omdat de S. daar evenmin in geloofden.
Vertaling
18Toen kwamen er Sadduceeën tot hem,
die beweren dat er geen opstanding is.
En zij bevroegen hem en zeiden:
19Meester, Mozes heeft ons voorgeschreven,
dat als iemands broer sterft
en de vrouw zonder kinderen achterblijft,
zijn broer haar dan tot vrouw zal nemen
om nakomelingen voor zijn broer te laten opstaan.
20Er waren eens zeven broers.
De eerste nam een vrouw,
en toen hij stierf had hij geen nakomelingen.
21De tweede nam haar daarna
en ook hij stierf zonder nageslacht.
22En zo de derde eveneens.
Geen van deze zeven kreeg nakomelingen.
Als laatste van allen stierf ook de vrouw.
23In de opstanding – wanneer zij opstaan –
van wie zal zij dan de vrouw zijn?
Want van zeven is zij de vrouw geweest.
24Jezus sprak tot hen:
Dwalen jullie niet?
En wel om deze reden,
dat jullie de Schriften niet kennen noch de kracht van God.
25Want als zij uit de doden opstaan,
huwen ze niet en worden niet uitgehuwelijkt,
maar zijn als engelen in de hemelen.
26En wat betreft de doden, dat zij opgewekt worden:
hebben jullie niet in het boek van Mozes gelezen
hoe God bij de braamstruik tot hem sprak en zei:
27Ik, de God van Abraham, en de God van Izaak, en de God van Jacob!1
Hij is geen God van doden, maar van levenden.
Jullie dwalen totaal!
Noten
1Cf. Ex. 3:6
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij 7e zondag van de herfst of Allerheiligen
Laatste wijziging 15 Feb 2021 10:45:02
Reacties:
wiersma: een enkele kanttekening [2012-10-07 17:10:02]
vs 21 lijkt mij de extra aanvulling niet nodig: "de tweede nam haar en stierf" geeft wat snelheid betreft al een opmaat op het vervolg.

vs 24 staat m.i. in vragende vorm, zo ook Naastepad: "dwaalt gij niet omdat gij de Schriften niet kent noch de kracht van God?"

vs 26 lijkt het mij gezien de volgorde in het Grieks beter: "gelezen in het boek van Mozes, bij...."
harrypals: enkele kanttekeningen [2009-10-27 16:31:02]
Ik zou 'ei' (vs. 19) met 'als' (conditioneel) en 'hotan' (vs. 23) met 'wanneer' (temporeel) vertalen, past in de betoogtrant
in vs. 19 is de vrouw object, evenals het kind, met 2 verschillende werkwoorden: 'en hij een vrouw achterlaat en laat geen kind na'; in het vervolg staat er geen 'haar': 'dat dan zijn broer de vrouw neemt' (zo heb je ook in vs. 21a vertaald); zou je in 'exanhistemi' ook de opstanding door kunnen laten klinken — 'verwekken' zet op een verkeerd been, lijkt me; en 'sperma' 'nakomelingen'? — 'zaad voor zijn broer doen opstaan' (zo ook in het geciteerde Gen. 38 : 8 de LXX en het Hebreeuws), evt. 'nazaat' (Naardense)
in vs. 20c en 22a staat weer 'afhiemi' (als in 19) 'nalaten'
in vs. 21b staat weer 'kataleipo' (als in 19) — zou ik laten klinken
in vs. 23c keer je subject en object weer om — waarom? ik denk dat het 'hebben' van die broers van belang is, de ideologie van de Sadduceeers typeert, i.i.g. moet je die associatie met je vertaling niet uitsluiten

leenderonde: enkele kanttekeningen [2009-10-28 13:38:01]
reactie bij Harry´s kanttekeningen

Harry, bedankt voor je kanttekeningen. Je maakt een aantal terechte opmerkingen die ik ter harte heb genomen.
Het belangrijkste is inderdaad exanánastesei, dat in deze context niet zonder meer met verwekken vertaald moet worden.  De verwijzing naar anastasis moet meeklinken.
Ook het conditionele ei en het temporele otan  heb ik aangepast.
Wat betreft de vertaling van apièmi (nalaten) blijf ik bij mijn keuzes.
Het is hier directe reden, van korte staccato zinnen.
Hier met ´nalaten´ vertalen zou volgens mij vertragend werken....
Volgens mij is hiet een functionele toets in de vertaling gerechtvaardigd..
en wordt met dit ´nalaten´ geen bijzondere theologische toon getroffen.
Over ´sperma´ is te twisten....maar ook hier kies ik functioneel...
Het verhaal dient ter inleiding op Jezus antwoord...daar ligt de spits..
Een concordante vertaling zou teveel accent leggen op wat niet meer dan
hypothetisch voorbeeld wil zijn, kort en krachtig geschetst.

                                          Groeten, Leen de Ronde

Andere vertalingen: Mar. 12,18-27 [Evangelie] , Mar. 12,18-27 [Evangelie]

7e zondag van de herfst of Allerheiligen - groen of wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 60,1-11 [OT]
Jes. 60,17-22 [OT]
Mar. 12,18-27 [Evangelie]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 305; Colofon