aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
6e zondag van de herfst, 25 oktober 2009
Marcus 10,46-52
Inleiding
Aan de zijlijn of op de weg?
Vertaling
46En zij kwamen in Jericho.
Toen hij van Jericho vertrok met zijn leerlingen en een behoorlijke menigte,
zat de zoon van Timaeus, Bar-Timaeus, een blinde bedelaar, langs de weg.
47Toen hij hoorde: 'Jezus de Nazarener is het'1
begon hij te schreeuwen en te zeggen:
'Zoon van David, Jezus, ontferm je over mij.'2
48En velen bestraften hem, opdat hij zou zwijgen;
maar hij schreeuwde eens te meer:
'Zoon van David, ontferm je over mij.'
49Jezus bleef staan en zei:
'Roept3 hem.'
Zij riepen de blinde terwijl ze hem zeiden:
'Vat moed, sta op, hij roept je.'
50Hij wierp zijn kleed af, sprong op zijn voeten
en kwam naar Jezus.
51Jezus antwoordde hem en zei:
'Wat wil je dat ik voor jou zal doen?'4
De blinde zei hem:
'Rabboeni5 , dat ik weer zie.'
52En Jezus zei hem:
'Ga heen, je vertrouwen heeft je gered.'
En meteen zag hij weer
en hij volgde hem op de weg.
Noten
1Hier zo direct mogelijk vertaald als gesproken taal. Opmaat voor de belijdenis van de blinde die erop volgt: Zoon van David, Jezus
2Ontferming komt dichter bij de herkomst van het woord: het Hebreeuwse rèchèm
3Roepen, ook in de zin van 'ter verantwoording roepen', vgl. Mar. 14: 72!
4Opgevat als therapeutische vraag: wat kan ik voor jou betekenen?
5Letterlijk: mijn rabbi. Geeft bijna een innige verhouding weer
Afdrukken | vertaling door Machteld | bij 6e zondag van de herfst
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:20:48
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 10,46-52 [Evangelie] de schreeuw, Mar. 10,46-52 [Evangelie]
Exegeses: Mar. 10,46-52 [Commentaar] Bartimeüs

6e zondag van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 59,9-19 [OT]
Mar. 10,46-52 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 54; Colofon