aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
5e zondag van de herfst, 18 oktober 2009
Marcus 10,32-45
Inleiding
Marcus wisselt de lijdensvoorspellingen af met fragmenten uit het gewone leven: wat doet zich voor aan ziekte, rijkdom, aanzien? Hoe gaan mensen ermee om en hoe doet Jezus dat?
Vertaling
32Toen zij onderweg waren, optrekkend naar Jeruzalem
en Jezus voor hen uitging,
waren zij verbaasd1
en die hen volgden werden  bevreesd.
Nadat hij de twaalf opnieuw bij zich had genomen,
begon hij tegen hen te zeggen wat hem zou overkomen.2
33Zie, wij gaan optrekken naar Jeruzalem,
en de mensenzoon zal overgeleverd worden aan de hogepriesters en de schriftgeleerden,
zij zullen hem ter dood veroordelen,
34zij zullen hem overleveren aan de (heiden)volken,
zij zullen hem bespotten en bespuwen,
hem geselen en doden,
en3 na drie dagen zal hij opstaan.
35Toen kwamen Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, bij hem en zeiden hem4
Meester, wij willen graag dat als wij je iets vragen, je het voor ons doet.
36Hij zei hun:
Wat willen jullie dat ik voor jullie doe?
37Zij zeiden hem:
Geef ons dat wij, één /de een aan je rechter en één/de ander aan je linkerhand mogen zitten in je heerlijkheid5
38Jezus zei hun:
Jullie weten niet wat je vraagt.
Kunnen jullie de beker drinken die ík drink
of kunnen jullie met de doop gedoopt worden
waarmee ík gedoopt word?
39Zij zeiden hem:
Dat  kunnen wij.
Daarop zei Jezus hun:
De beker die ík drink, zullen jullie drinken
en met de doop waarmee ík gedoopt word, zullen jullie gedoopt worden,
40evenwel, het zitten aan mijn rechter— of linkerhand is niet aan mij om te geven,
maar het is voor degenen voor wie het bereid is.
41Toen de tien6 het hoorden,
reageerden zij verstoord naar Jakobus en Johannes.7
42Toen riep Jezus hen bij zich en zei hun:
Jullie weten
dat zij die menen over de volken te regeren,
hen overheersen,
en dat de groten onder hen misbruik van die macht over hen maken.
43Zo is het niet bij jullie.8
Maar wie bij jullie groot wil zijn,
zal jullie dienaar zijn
44en wie bij jullie de eerste wil zijn,
zal aller slaaf zijn.
45Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden maar om te dienen
en zijn leven te geven als losprijs voor velen.
Noten
1of sterker: ontsteld, of zoals in NBV: ongerust.
2evenals NBV; ernaast Naardense Bijbel: “wat weldra bij hem zal samenlopen”.
3NBV maar
4vanwege het praesens historicum ´kai´ met  ´toen´ vertaald om zo de overgang te benadrukken. Hetzelfde ook bij vers 42. Met dank aan meelezer Leen de Ronde.
5NBV: “Wanneer u heerst in uw glorie,” ik ben niet zo voor “heersen” hier, zie ook vers 42 en verder.
6Waarom in de NBV “de anderen”?
7Deze vertaling van de meelezer dankbaar overgenomen;  aganakteein kan ook vertaald worden met: “zich ergeren aan”,  “boos worden op” of “bedroefd  worden over“;  NBV: “werden ze woedend”; Oussoren: “ontstaat er bij hen verontwaardiging”.
8 De vertaling van het NBV: “zo mag het bij jullie niet gaan” gaat terug op een tekstvariant.
Afdrukken | vertaling door Marianne Storm | bij 5e zondag van de herfst
Laatste wijziging 25 Sep 2009 16:10:35
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 10,32-45 [Evangelie] , Mar. 10,32-45 [Evangelie] Een dienaar als voorganger..., Mar. 10,32-45 [Evangelie]

5e zondag van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mar. 10,32-45 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2127; Colofon