aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e zondag van de herfst, 11 oktober 2009
Marcus 10,17-31
Inleiding
de rijke en het oog van de naald
Vertaling
17Toen hij dan uittrok op de weg,
kwam er één naar hem toe gerend,
knielde voor hem en vroeg hem:
“Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?”
18Toen zei Jezus tegen hem:
“Wat noem je mij goed?
Niemand is goed, behalve één: God.
19De geboden weet je:
je zult niet moorden,
je zult geen ontucht plegen,
je zult niet stelen,
je zult geen vals getuigenis spreken,
je zult niemand beroven,
eer je vader en je moeder!”
20Maar hij zei tegen hem:
“Meester, dat heb ik allemaal bewaard van mijn jeugd af aan!”
21Toen Jezus hem aankeek,
kreeg hij hem lief
en zei tegen hem:
“Eén ding blijft je nog; ga heen, verkoop zoveel je hebt
en geef het aan de armen, dan zul je een schat in de hemel hebben.
Kom dan hier naartoe en volg mij!”
22Maar hij werd treurig bij dat woord.
Bedroefd ging hij weg,
want hij was iemand die vele bezittingen had.
23Jezus keek om zich heen
en zei tegen zijn leerlingen:
“Hoe bezwaarlijk zullen zij die bezittingen hebben het koninkrijk van God binnenkomen”
24De leerlingen verbaasden zich over zijn woorden.
Maar als antwoord zei Jezus opnieuw tegen hen:
“Kinderen, hoe moeilijk is het om in het koninkrijk van God binnen te komen!
25Het is makkelijker voor een kameel het Oog van de Naald door te gaan,
dan voor een rijke het koninkrijk van God in te gaan”
26Zij waren helemaal verslagen
en zeiden bij zichzelf:
“Wie kan dan nog worden gered?”
27Jezus keek hen aan en zei:
“Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God; alles is immers mogelijk bij God"1
29Petrus begon te zeggen:
“Zie, wíj hebben alles losgelaten en zíjn je gevolgd….”
Jezus zei:
“Waarachtig, ik zeg jullie niemand die huis of broers of zussen
of vader of moeder of kinderen of akkers heeft verlaten
omwille van mij en omwille van het goede nieuws,
30die niet honderdvoudig, nú, in deze tijd, zal ontvangen:
huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers,
al is het onder vervolgingen,
en in de toekomende tijd eeuwig leven.
31Vele eersten zullen laatsten zijn, en de laatsten eersten!”
Noten
1Gen. 18,14
Afdrukken | vertaling door wiersma | bij 4e zondag van de herfst
Laatste wijziging 11 Oct 2018 13:37:25
Reacties:
Klaas Eldering: Aandachtspunten [2009-10-10 12:24:37]
bij de vertaling van Frans Wiersma
vs. 20: daar heb ik op gepast? Waarom niet: die heb ik bewaard/in acht genomen/gehouden? Voldoende keuzemogelijkheden. Of is hij 'oppassend' geweest?
vs. 21: toen Jezus hem aankeek, kreeg hij hem lief; houidt meer beweging/dynamiek erin, toch?
vs. 21: één ding ontbreekt je? Hustereoo: is het niet veeleer: één ding rest je nog om te doen?
vs. 23: moeilijk? veelmeer: knorrig, slecht gehumeerd; het zegt iets van de gemoedsgesteldheid. Eu-kolos is: goed geluimd; dus-koloos dus slecht gehumeurd?
vs. 23: die weelde hebben? Er staat een neutraal woord: dingen, bezittingen (chrèmata); zelfs het woord 'veel' ontbreekt hier. Gaat het over de 'haves' en de 'have-nots', misschien?
vs. 30: versnummering niet correct
vs. 29 slot: euaggelion: evangelie, goede boodschap; niet kerussein of kerugma, toch?
vs. 30 slot: niet 'het' eeuwige leven, maar eeuwig leven, zonder lidwoord, dus...

Andere vertalingen: Mar. 10,17-31 [Evangelie] Verkoop al wat je hebt

4e zondag van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Deut. 15,1-11 [OT]
Mar. 10,17-31 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 624; Colofon