aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e zondag van de zomer, 12 juli 2009
Romeinen 12,1-21
Inleiding
En nu de praktijk van het leven in de navolging...

Paulus trekt uit het voorgaande de conclusie voor het leven van de gemeente.

Een vertaling die hopelijk goed overkomt bij het voorlezen in de kerkdienst.
Vertaling
1Dus1 , broeders-en-zusters,
God is met ons bewogen2 -
en daarom moedig ik jullie aan
je lichamen aan te bieden3
als een levend, heilig offer dat God welgevallig is –
dat is je eredienst van het Woord4 !
2Ga niet mee in het schema van deze wereld,
maar laat je omvormen,
zodat je gezindheid vernieuwd wordt
en je kunt toetsen wat de wil van God is:
het goede, welgevallige en volmaakte...
3Want door de genade die mij gegeven is
zeg ik aan allen die bij jullie zijn:
denk niet boven dat uit wat je moet denken,
maar denk om bedachtzaam te zijn,
een ieder zoals God de maat van geloofsvertrouwen heeft toebedeeld.  
4Want zoals wij in één lichaam vele ledematen hebben,
maar die ledematen niet allemaal dezelfde werking5 hebben,
5zo zijn wij velen één lichaam in Christus,
maar ieder afzonderlijk ledematen van elkaar.
6Zo hebben wij6 genadegaven,
die naar de genade ons gegeven verschillen:
profetie: naar gelang het geloofsvertrouwen,
7dienstbaarheid:  in het dienen,
wie onderwijst: in het onderricht,
8wie aanmoedigt7 : in het aanmoedigen,
wie rondgeeft: in eenvoud,
wie vooraanstaat: in ijver,
wie zich ontfermt: in vriendelijkheid8 .
9Laat de liefde niet gespeeld zijn,
heb een hekel aan het kwade
en wees gehecht aan het goede,
10hou van elkaar als hartelijke zusters-en-broeders,
ga in eerbetoon elkaar voor,
11niet traag in de ijver,
bruisend9 in de Geest,
dienstbaar aan de Heer,
12in de hoop blij,
in de benauwdheid10 standvastig,
in het gebed volhardend,
13laten de behoeften van de heiligen gemeenschappelijk11 zijn,
jaag vriendschap met vreemdelingen12 na.
14Zegen hen die je achterna jagen13
zegen!, vervloek niet...!
15Wees blij met hen die blij zijn,
huil14 met hen die huilen.
16Bedenk voor elkaar hetzelfde:
niet het hoge15 moet je bedenken,
maar laat je meenemen in het nederige.
Zoek de wijsheid niet bij jezelf.
17Vergeld niemand kwaad met kwaad,
wees bedacht op wat juist is voor alle mensen;
18als het mogelijk is wat jullie betreft:
leef in vrede met alle mensen.
19Neem je eigen recht niet, geliefden16 ,
maar laat ruimte voor de woede,
want er is geschreven:17
Aan mij is het rechtdoen,
ík zal herstellen18 ,
zegt JHWH.
20Maar:
als je vijand honger heeft, voed hem dan,
als hij dorst heeft, laat hem drinken;
want door dat te doen
zul je vurige kolen op zijn hoofd stapelen.19
21Laat je niet overwinnen20 door het kwade,
maar overwin het kwade in21 het goede!
Noten
1dit woord pakt alle overwegingen rond Israel en de lofzang waarop die uitlopen weer op
2LXX-woord voor רַחַם
3vakterm voor aanbieden offerdieren in levitische cultus, zie ook Luk. 2,22
4eig. ‘woordelijk’; NB ‘in de zin van het woord’, NBV ‘ware’
5zo Naastepad in ‘De Eerste Lezing’ nr. 8, blz. 62
6zo vertaalt Naastepad het participium
7zelfde woord als in vs. 1; NBV ‘troosten’
8NBV hier wel erg omslachtig, met veel ‘moeten’
9hier staat geen afleiding van ‘vuur’
10NBV heel burgerlijk ‘tegenspoed’
11ik laat bewust het woord ‘gemeenschap’ klinken
12ik laat bewust dit woord klinken, meer dan ‘gastvrijheid’ (NBV)
13hetzelfde woord als in het slot van vs. 13
14‘heb verdriet’ (NBV) mist het lijfelijke
15neutrum meervoud; NB onjuist ‘de hooggeplaatsten’
16waar haalt de NBV hier ‘broeders en zusters’ vandaan?
17Cf. Deut. 32:35
18שָׁלַם Pi.
19Cf. Spr. 25:21
20zo ook NBV
21zo letterlijk; veelzeggender dan ‘door’
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij 4e zondag van de zomer
Laatste wijziging 27 Jan 2021 22:51:37
Reacties:
jaap goorhuis: Broeder, een paar opmerkingen:

1. Je hebt het parakaleo in vers 1 over het hoofd gezien.
Dit vers moet je nog even opnieuw vertalen.

2. Logikos in vers 1: wat dacht je van: dit is uw dienst aan het Woord?

3. Vers 3: froneo kan betekenen: een mening, opinie, opvatting hebben.
Dat past hier dacht ik. Ik zou geloof ik vertalen: heb het niet te hoog in de bol, maar wees bedachtzaam, elk overeenkomstig de maat van het geloof
die God heeft toebedeeld.

4. Vers 5: 'iedereen' is geen goed Nederlands.
Je moet, dacht ik, vertalen met  'allen', of (beter denk ik) met  'ieder afzonderlijk'.

5. Parakaleo in vers 8 zou ik vertalen met vertroosten, bemoedigen of aanmoedigen. Mijn voorkeur gaat uit naar het laatste.

6. Vers 9: Ik persoonlijk zou niet bang zijn voor de aanvoegende wijs, vooral niet omdat die een veel mooiere taal oplevert:
De liefde zij niet gespeeld.

7. Vers 15 (tussenliggende verzen mooi vertaald!) ik zou kiezen voor wenen: ween met de wenenden.

8. Vers 16: Ik denk toch dat hier vertaald moet worden: Wees onderling één van geest, of eensgezind.

9.  Vers 19: Het woord toorn zou ik zeker gebruiken. De toorn Gods is een kostbaar gegeven. Woede klinkt mij te machteloos, te braaf.

10. Zo zou ik zeker ook de wraak en de vergelding handhaven.
Wat mij betreft vertaal je: Míj komt de wraak toe, Ík zal het betaald zetten!
Maar Ík zal vergelden is misschien het beste.
De wraak Gods moge een eschatologisch gegeven zijn, als zodanig toch onmisbaar. In dit woord 'wraak' klinken de machteloze tranen van kapot gemaakte mensen mee en dat moet ook.


[2009-07-06 18:26:02]
harrypals: 1e reactie [2009-07-07 06:03:16]
Jaap, alleen even het 1e punt: parakaleoo was naar de noot verdwenen, heb ik hersteld
harrypals: Jaap [2009-07-08 06:52:07]
enkele suggesties heb ik van je overgenomen; nog enkele kanttekeningen:
vs. 1: ik laat graag doorklinken dat het bij 'latreia' gaat om eredienst, daarom verwerk ik je suggestie tot 'je eredienst van het Woord'
vs. 1 en 5: 'aanmoedigen' voor 'parakaleo'
vs. 9 : aanvoegende wijs? mij te antiek, niet nodig, niet mooier; is een kwestie van smaak — maar ook wel van (sub-)cultuur
vs. 15 : 'wenen' — zie bij vs. 9
vs. 16 : misschien heb je gelijk, mijn vertaling laat meer open
vs. 19 : 'woede' te machteloos/braaf? zie verder opm. bij vs. 9
vs. 19 : ik laat graag het 'recht' in 'ekdikeo' horen, en 'sh-l'm' achter 'antapodidoomi'

Andere vertalingen: Rom. 12,6-21 [Epistel] , Rom. 12,6-16 [Epistel] over de werking van genadegaven, Rom. 12,1-8 [Epistel] , Rom. 12,9-21 [Epistel] , Rom. 12,9-21 [Epistel] , Rom. 12,1-8 [Epistel] Omvorming, Rom. 12,6-16 [Epistel]

4e zondag van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Rom. 12,1-21 [NT-alt]
Mar. 6,6-13 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2179; Colofon