aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e zondag van de zomer, 5 juli 2009
Romeinen 10,1-13
Geloof en rechtvaardiging
Inleiding
De rechtvaardiging door God is aan doenerige mensen soms een gave.
Vertaling
1Broeders,
de goede wil van mijn hart
en het gebed tot God voor hen
is gericht op bevrijding1 .
2Want ik getuig voor hen
dat zij ijver voor God hebben
maar niet op grond2 van inzicht
3want zij zijn onbekend
met de rechtvaardiging3 door God
en zij zoeken de eigen rechtvaardiging staande te houden,
en schikken zich niet in
de rechtvaardiging door God.
4Want eindpunt4 van de wet5
is Christus
tot rechtvaardiging van al wie gelooft.
5Want Mozes schrijft
over de rechtvaardiging uit een wet:
‘de mens die dat alles doet,
zal leven door haar’6 .
6Maar de rechtvaardiging uit het geloof
zegt aldus:
zeg niet in je hart: ‘wie zal opklimmen naar de hemel?’7
dat is Christus naar beneden leiden
7of: ‘wie zal neerdalen in de afgrond?’
dat is: wie zal Christus uit de dood omhoog leiden.
8Maar wat zegt zij?
‘Dichtbij je is het woord,
in je mond en in je hart’8 ,
dat is het woord van het geloof
dat wij verkondigen.9
9Omdat,
als je met je mond belijdt10
dat Jezus Heer is
en met je hart gelooft dat God
hem opwekte uit de dood,
je bevrijd zult worden;
10want met het hart gelooft men
tot rechtvaardiging
en met de mond belijdt men
tot bevrijding.
11Want de Schift zegt:
‘al wie in11 hem gelooft,
zal niet beschaamd worden.
12Want er is geen verschil tussen
Joden en Grieken,
want hij is Heer van allen,
is rijk voor allen die hem aanroepen;
13want al wie de naam van de heer aanroept,
zal gered worden’12 .
Noten
1nav. de opmerking van Jaap Goorhuis —zie zijn opmerkingen onder de tekst— mijn oorspronkelijke vertaling 'redding' hier en in vers 10 vervangen door 'bevrijding'
2 Hoe vertaal je op deze plaats kata? Soms kan het Griekse word een verband aangeven,of in dit geval het gebrek aan verband; vandaar: ’niet op grond van’ .
3 Het woord dikaiosune komt in deze verzen zeer vaak voor. Hier is het telkens vertaald met ‘rechtvaardiging’. Variëren in dicht bij elkaar staande vertalingen, laat het staccato gebruik in het Grieks van dit kernwoord verdwijnen.
4nav. de opmerking van Jaap Goorhuis —zie zijn opmerkingen onder de tekst— mijn oorspronkelijke vertaling 'doel' vervangen door 'eindpunt'
5Gezien de context van de tekst is het voorstel om nomos te vertalen met Thora zeer verdedigbaar. Toch kies ik liever voor het vertalen met wet.
6 Leviticus 18,5
7Deuteronomium 30,12
8Deuteronomium 30,14
9Verkondigen, preken, proclameren.
10Beloven, verzekeren, overeenstemmen, toegeven, belijden.
11Ook hier moet weer gekozen worden, er staat: ‘op hem gelooft’. Vandaar dat Oussoren kiest voor ‘in gelooft vertrouwd op hem’, NBG: ‘op Hem zijn gelooft bouwt’. Ik volg maar de Statenvertaling (en de NBV) in de vertaling ‘in hem gelooft’.
12Vgl Joël 3,5
Afdrukken | vertaling door Kees Meijer | bij 3e zondag van de zomer
Laatste wijziging 29 Jun 2009 16:52:19
Reacties:
jaap goorhuis: Romeinen vertalen is geen eenvoudige zaak. Ik zou sooteria vertalen met 'bevrijding'. Zie mijn bijdrage aan DED 5 juli 2009. Dikaiosonè is het tweede kernbegrip. Rechtvaardiging is goed, lijkt me. NBV 'vertaalt' met vrijspraak. dat deugt m.i. niet. Het is geen rechtbank. Telos in vers 4: hoe dat te vertalen? Paulus bedoelt dat in Christus betekenis en zin van de tora ten volle zichtbaar worden. Ik zou niet voor 'doel' kiezen. Liever 'eindpunt'. Het blijft behelpen.
Tenslotte: moet je nomos niet liever vertalen met 'tora'? [2009-06-29 08:08:24]

Andere vertalingen: Rom. 10,8-13 [Epistel] , Rom. 10,8-13 [Epistel]

3e zondag van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ez. 2,1-7 [OT]
Mar. 6,1-6 [Evangelie]
Rom. 10,1-13 [NT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 62; Colofon