aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
2e zondag van de zomer, 28 juni 2009
Marcus 5,21-43
Twee dochters...
Inleiding
Zoals Lucas ons de gelijkenis van de twee zonen vertelt, brengt Marcus ons de geschiedenis van de twee dochters. Uit hen beiden zal de gemeente zich vormen:
de synagoge en de heidenen. Hoewel de redding van de eerste dochter het meest dringend is, lijkt Jezus vooral in beslag genomen te worden door de laatste.
Door alle barrières van ongeloof en oproer heen klinkt uiteindelijk toch het reddingswoord in synagogaal aramees: talitha koem.
Beide dochters zijn door Jezus nu tot vruchtbaarheid gekomen.
Vertaling
21En nadat Jezus per schip weer overgestoken was
verzamelde zich aan de overzijde een talrijke menigte bij hem.
Hij bevond zich aan de zee1 ,
22Ook één van de leiders van de synagoge,
Jairus genaamd, komt
en als hij hem ziet,
valt hij voor zijn voeten
23en verzoekt hem met klem:
Mijn dochtertje ligt op haar uiterste,
kom u toch, om haar de handen op te leggen,
zodat zij gered wordt en leven zal.
24Hij ging met hem mee.
en er volgde hem een grote menigte,
zodat ze hem verdrongen.

25Een vrouw dan, die twaalf jaar aan bloedvloeiingen leed,
26en onder tal van artsen heel wat te verduren had gehad,
alles wat ze bezat daaraan uitgegeven had,
zonder baat te vinden, het was eerder erger geworden,
27-zij hoorde van Jezus,
kwam in de menigte,
28en raakte van achteren zijn kleed aan.
Want zei ze:
indien ik ook maar zijn kleding aanraak,
zal ik gered worden.
29En terstond droogde de bron van haar bloed op
en wist zij aan haar lichaam,
dat zij genezen was van de kwaal2 .
30Dadelijk onderkende Jezus bij zich zelf,
dat er kracht van hem was uitgegaan
31En terwijl hij zich in de menigte omkeerde, zei hij:
wie heeft mijn kleding aangeraakt?
Daarop zeiden de leerlingen tot hem:
zie, de menigte verdringt u
32en u zegt: wie heeft mij aangeraakt?
Hij keek rondom zich om te zien wie dit gedaan had.
33De vrouw evenwel was in vrees en beven,
omdat zij wist wat er met haar gebeurd was,
zij kwam, viel voor hem neer
en zei hem heel de waarheid.
34Hij zei tot haar:
Dochter,je geloof heeft je gered.
Ga heen in vrede
en wees genezen van je kwaal3 .

35Terwijl hij nog in gesprek is
komen ze van de synagoge-overste zeggen:
Uw dochter is gestorven.
Waarom de meester nog lastig vallen?
36Aan dit woord, dat zij spraken,
hoorde Jezus echter voorbij,
terwijl hij tot de overste van de synagoge zegt:
Vrees niet, geloof alleen!
37En hij liet niemand toe hem volgen,
behalve Petrus, Jacobus en Johannes de broer van Jacobus.
38Als zij het huis van de synagoge-overste ingaan,
aanschouwt hij het tumult4
van hen die wenen en luid schreeuwen.
39En als hij binnengekomen is, zegt hij:
Waartoe dit tumult, waarom wenen jullie?
Het kind is niet gestorven maar slaapt!
Toen lachten ze hem uit.
40Maar hij stuurde allen weg,
nam de vader en de moeder van het kind mee,
met die bij hem waren,
en ging het vertrek binnen5 waar het kind was.
41En nadat hij de hand van het kind gevat had,
zei hij tot haar:
Talitha6 koem7 !
dat betekent: 'Jonge vrouw, ik zeg je, sta op!'
42En dadelijk stond de jonge vrouw op en wandelde,
want ze was twaalf jaar.
Dadelijk verbaasden zij zich met grote verbazing.
43En hij gebood hen dringend,
dat niemand hiervan zou weten,
en hij zei, dat men haar te eten zou geven.
Noten
1Voor het meer van Galilea gebruikt Marcus het woord θάλασσα (van ἅλς, zout, maar het is zoet water...)
2μάστιξ, letterlijk: gesel
3zie vers 29
4ook: oproer, vgl. Mc.14:2
5εἰσπορεύομαι let. binnenreizen
6ταλιθά Aramees van טָלֶה lam: lammetje, overdrachtelijk: jong meisje. Codex W heeft θάβιτα
7κοῦμι transcriptie van Aramees קוּם sta op!
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij 2e zondag van de zomer
Laatste wijziging 25 Oct 2020 11:00:25
Reacties:
jaap goorhuis: Leen, ik vind dit geen mooie vertaling. Het veelvuldige gebruik van het woordje 'en', vertaling van het Griekse 'kai', is lelijk en m.i. onnodig. Dit zelfde geldt voor 'dan' als vertaling van 'oun'. Gewoon weglaten!
Vervolgens: 23 'in haar uiterste':dat is geen goed Nederlands; 31 'zich omkerende': is het nodig dit zo te vertalen? Evengoed kan toch: hij keerde zich om en ...; 37 'navolgen': dit woord heeft m.i. een te specifieke betekenis om hier zo gebruikt kunnen worden. Waarom niet: met hem meegaan? 38/39: oproer kan echt niet hier. Dat is wat er momenteel in Iran gaande is. Beter lijkt mij 'tumult'. Het zal toch gaan om het aanvolgend genoemde geschreeuw en geweeklaag van klaagvrouwen e.d. 40 'hij reisde binnen': dat is m.i. geen Nederlands. Dat zeggen wij zo niet. [2009-06-22 11:36:17]

Andere vertalingen: Mar. 5,22-43 [Evangelie] Twee dochters, Mar. 5,22-43 [Evangelie] , Mar. 5,21-43 [Evangelie]

2e zondag van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 3,25-26 [OT]
Jes. 4,1-6 [OT]
Mar. 5,21-43 [Evangelie]
Rom. 9,1-16 [NT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2092; Colofon