aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Zondag van Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Paaswake, 11 april 2009
Exodus 15,1-18
Vertaling
1Toen, op dat moment, zong Mozes met de kinderen Israëls
dit gezang voor JHWH:
Ik wil zingen voor JHWH
want hoog steeg Hij, hoog,
het paard en zijn berijder slingerde Hij in de zee.
2Mijn weerbaarheid en mijn lied is JH,
Hij is mij tot bevrijding geworden.
Deze is mijn God, ik bewonder Hem,
de God van mijn vader, Hem zal ik verheffen.
3JHWH is een man van de strijd,
JHWH is zijn naam.
4De strijdwagens van farao en zijn legermacht
wierp Hij in de zee;
de keur van zijn adjudanten, ze werden verslonden door de Rietzee.
5Oervloeden bedekten hen,
ze daalden neer in de diepten als een steen.
6Uw rechterhand, JHWH, majestueus in kracht,
uw rechterhand, JHWH, verpletterde de vijand.
7In uw machtige hoogheid hebt Gij neergehaald
wie tegen U opstaan;
Gij zondt uw toorngloed,
die verteerde hen als stro.
8Door de adem van uw neus hoopten de wateren zich op,
kwamen de stromen tot staan als een dam,
stolden de oervloeden in het hart van de zee.
9De vijand sprak: ik achtervolg, ik haal in, ik deel buit,
mijn ziel wordt van hen vervuld;
ik trek mijn zwaard, mijn hand zal hen onteigenen.
10Gij hebt geblazen met uw adem, de zee bedekte hen,
zij zonken neer als lood in majesteitelijke wateren.
11Wie is als Gij onder de goden, JHWH,
wie is als Gij, majestueus in heiligheid,
geducht in de lofzangen,
doende het uitzonderlijke.
12Gij hebt uitgestrekt uw rechterhand,
de aarde verzwolg hen.
13Gij zijt met uw verbondstrouw een gids geweest
voor het volk dat Gij gelost hebt;
Gij hebt hen geleid door uw weerbaarheid
naar de oase van uw heiligdom.
14Volken hoorden het, zij sidderden;
beving kreeg de ingezetenen van Filistea in haar greep.
15Toen werden de stamhoofden van Edom geschokt;
de rammen van Moab, huivering kreeg hen in haar greep;
ze wankelden: alle ingezetenen van Kanaän.
16Schrik viel op hen en ontzetting;
door de grootheid van uw arm verstomden zij als een steen;
tot uw volk, JHWH, was overgetrokken,
tot het volk dat Gij verworven hebt, was overgetrokken.
17Gij brengt hen, Gij plant hen op de berg van uw erfdeel,
uw vaste grond, die Gij gewrocht hebt om er te zetelen,
het heiligdom, Meester, dat uw handen hebben gegrondvest.
18JHWH zal koning zijn
heel de eeuw en voor immer.
19Want het paard van farao kwam,
met zijn strijdwagen en met zijn ruiters, in de zee
en JHWH deed over hen terugkeren de wateren van de zee
en de kinderen Israëls gingen op het droge
in het midden van de zee.
20En Mirjam, de profetes, de zuster van Aäron,
nam de tamboerijn in haar hand
en alle vrouwen trokken uit achter haar aan
met tamboerijnen en met reidansen.
21En Mirjam antwoordde hun:
Zing voor JHWH,
want hoog steeg Hij, hoog,
het paard en zijn berijder slingerde Hij in zee.
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij Paaswake
Laatste wijziging 5 Apr 2009 21:23:24
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ex. 15,1-18 [OT-alt] , Ex. 15,1-18 [Antwoordpsalm] , Ex. 15,1-21 [OT-alt] , Ex. 15,1-1 [OT]

Paaswake - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ex. 14,15-31 [OT]
Ex. 15,1-18 [OT]
Ez. 37,1-14 [OT-alt]
Mar. 16,1-8 [Evangelie]
Ez. 36,24-28 [OT]
Gen. 22,1-19 [OT]
Jes. 54,4-14 [OT]
Jes. 12,1-6 [OT]
Gen. 1 [OT]

Deze site heeft 232 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 994; Colofon