aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Septuagesima | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Tweede zondag van Epifanie, 18 januari 2009
Jona 3
Inleiding
Wie weet is God toch níet het noodlot!
Vertaling
1Het woord van JHWH geschiedde ten tweede male tot Jona:
2Sta op, ga naar Nineve, die grote stad
en roep tegen haar met het roepen1
waarover ík spreek tot jóu.
3Jona stónd op en gíng naar Nineve,
naar het woord van JHWH;
en Nineve was een godsgrote stad:
drie dagen gaans.
4Jona begon één dag gaans de stad in te komen,
hij riep en zei:
Nog veertig dagen
en Nineve gaat om2 .
5De mannen van Nineve geloofden God:
zij riepen een vasten uit
en hulden zich in zakken,
van groot tot klein.
6Het woord had (namelijk) de koning van Nineve bereikt;3
hij was opgestaan van zijn troon,
had zijn staatsiegewaad afgelegd,
had zich bedekt met een zak
en zich neergezet in de as.
7Hij liet omroepen en zei4   in Nineve:
Op bevel van de koning en zijn groten:
Mens en dier, rund en schaap
mogen5   niets nuttigen,
niet grazen en geen water drinken.
8Zij moeten zich met zakken bedekken, mens en dier
en tot God roepen met kracht;
iedereen moet zich afkeren van zijn kwalijke weg
en van het geweld in hun handen.
9Wie weet wil Gód omkeren,
krijgt hij berouw
en keert zich af van zijn laaiende toorn
en gaan wij niet ten onder.
10God zag hun daden:
dat zij zich afkeerden van hun kwalijke weg
en God kreeg berouw van het kwaad
waarvan hij gesproken had het hun aan te doen
en hij deed het niet!
Noten
1Wij zouden het Hebr. woord qeriah, dat in het OT alleen hier voorkomt, kunnen vertalen met ‘boodschap’of een synoniem hiervan. Maar dan zou niet meer te merken zijn dat dit woord is afgeleid van het werkwoord qara’ (roepen) dat er vlak vóór staat.
2In het Hebr. hoort het hier voorkomende deelwoord tot een stamformatie van hapak (omwenden, omkeren/verwoesten, veranderen) die zowel een reflexieve ( zich…..) als een passieve betekenis (….worden) kan hebben. Vormen van onze werkwoorden ‘omkeren’, ‘terugkeren van’ en ‘zich afkeren van’ moeten eerder worden gereserveerd voor de vertaling van het Hebr. werkwoord sjoeb, zoals in vs 8,9 en 10.
3Vanwege ‘van groot tot klein’ in de vorige regel lees ik met A.S. van der Woude (Jona in de serie De Prediking van het Oude Testament, Nijkerk 1978) de verzen 6-9 als een verklarende vertelling-achteraf of flash back.
4Bij ‘omroepen’ zal men verwachten dat hier in het Hebr. een vorm van het werkwoord qara’ (roepen) staat, maar het betreft hier een vorm van het werkwoord za’aq (schreeuwen). Het zou mooi zijn als er na ‘liet omroepen’ zou volgen: ‘en (liet) zeggen’, maar de gebruikte Hebr. stamvorm laat dit niet toe. In de nu gegeven vertaling hopen wij over te brengen dat in wat de koning laat omroepen hij het zelf is die spreekt.
5Vanwege het in vs 7b genoemde bevel veroorloof ik mij hier en in vs 8 modale vertalingen van de werkwoordsvorm, dus met ‘mogen’ en ‘moeten’. Wanneer ik ook in vs 9 voor de modale vertaling ‘wil omkeren’ kies, is dit uiteraard niet vanwege het bevel van de koning, maar vanwege de prediking van Jona, die hoe dan ook bij de mannen van Nineve een hoopvol vermoeden moet hebben gewekt ten aanzien van de God van deze profeet.
Afdrukken | vertaling door bennefesj | bij Tweede zondag van Epifanie
Laatste wijziging 21 Dec 2008 20:42:40
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

Tweede zondag van Epifanie - groen of wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 62,1-5 [OT]
Joh. 2,1-11 [Evangelie]
Jona 3 [OT-alt]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 247; Colofon