aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Doop van de Heer, 11 januari 2009
Marcus 1,1-11
Toen gebeurde het...
Inleiding
De tweede zondag van Epifanien horen we ´de Doop van de Heer´ Dit jaar volgens Marcus. De sterkere(v.7) ondergaat een doop van boetedoening door hem die zich zelfs niet waard achtte voor hem neer te bukken om zijn schoen los te maken. Geen discussies hier tussen Johannes en Jezus, zoals bij  Matteus, wel grote contrastwerking en verrassing. Zo moeten de hemelen wel scheuren, vgl. Mc.15:38
Vertaling
1Inzet1 van de goede tijding aangaande Jezus Christus:


2Zoals geschreven is bij de profeet Jesaja:
´zie, ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit,
om voor u de weg te banen;
3een stem die in de woestijn uitroept2 :
maakt recht zijn paden.´
4gebeurde het toen Johannes de Doper
in de woestijn een doop3 van boete4
verkondigde tot vergeving van zonden.
5En heel de streek van Judea liep naar hem uit,
evenals allen van Jeruzalem.
En zij werden door hem gedoopt in de rivier de Jordaan,
terwijl ze hun zonden beleden.
6En Johannes was gekleed in kamelen haar,
en had een lederen gordel om zijn heup,
hij at sprinkhanen en wilde honing.
7En dit verkondigde hij:
Hij komt, die sterker is dan ik, achter mij !
Ik ben zelfs niet waard voor hem neer te bukken
om zijn schoenriemen los te maken.
8Ik doop jullie met water,
maar deze zal jullie dopen met Heilige Geest5 .

9Toen gebeurde het, in die dagen,
dat Jezus uit Nazareth, dat bij Galilea hoort, wegging
om zich in de Jordaan te laten dopen,
door Johannes6 .
10En juist7 toen hij omhoog kwam uit het water,
zag hij de hemelen scheuren
en de Geest daalde als een duif op hem neer.
11En een stem uit de hemelen (klonk):
Jij bent mijn zoon, de geliefde,
in jou heb ik welgevallen.
Noten
1´begin´ geeft m.i. te weinig het principiële karakter aan
2´roepen´ sec is m.i. te zwak
3door ´doop´ evenals in het Grieks onbepaald te laten wordt het specifieke van deze doop benadrukt.
4In LXX is ´metanoiein´ de vertaling van het hebreeuwse NChM:berouw hebben;vertalen met ´omkeer´ of ´bekering´ is dus minder adequaat.
5onbepaald gelaten om beter te contrasteren met ´water´
6heeft aan het einde van de zin na het voorgaande een verrassingseffect
7´euthus´ heeft niet alleen een tijdsaspect, maar ook iets kwalitatiefs vgl.vers 3
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij Doop van de Heer
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:54:36
Reacties:
Machteld van Woerden: Markus 1 - 11 Toen gebeurde het [2017-10-06 11:20:48]
Een korte reactie als nalezer van dit stukje Markus:
vs. 1: "Archè" zou ik vertalen met "begin", om ook de associatie met Gen.1,1 vast te houden.
vs. 4: "Gebeurde" is m.i.te zwak vertaald. Laat het wat ouderwetse "geschiedde" staan om het bijzondere van de mededeling aan te geven.
"Boetedoening": er staat letterlijk "omkeer"(Gr. metanoia). Kun je dat niet laten staan? Boetedoening vult het m.i. teveel in.
vs. 5: "allen in Jeruzalem"; ik zou eerder zeggen: "alle inwoners van Jeruzalem"
vs. 7: "in zijn verkondiging". M.i. kun je het imperfectum goed vertalen met: "hij verkondigde dit".
vs. 9: zie ook vs. 4: liever vertalen met "het geschiedde". Het is a.h.w. een uitroepteken: let op!
Het woordje "uit" zou ik voor Nazaret laten staan.
vs. 10: "euthus" komt heel veel voor bij Markus (41x) en meestal in de betekenis van: terstond, direct.Zo zou ik het hier ook vertalen.
"anabaino", lett. omhoog komen. Kan ook zo worden vertaald. "Opstijgen" kun je ook associëren met loskomen van de aarde, zoals bij hemelvaart en dat is hier niet bedoeld.
vs. er staat weer "egeneto", geschiedde. Als je dat niet mooi vindt, kun je misschien ook "klonk" vertalen. De stem sprak niet, maar klonk wel.
doddy: Markus 1 - 11 Toen gebeurde het [2009-01-14 17:37:07]
Het geschiedde moet blijven en bekering niet
Ook ik pleit voor het laten staat van het geschiedde het zijn immers de markeringspunten van God heils geschiedenis met de mensen.
Boete doening zou ik niet liezen en ook geen bekering. Is omkeren geen heilzaam woord je kun terug komen van een verkeerde keuze een verkeerde weg door je om te keren.
Doddy van Leeuwen-Assink

Andere vertalingen: Mar. 1,1-13 [Evangelie] , Mar. 1,1-11 [Evangelie] , Mar. 1,9-15 [Evangelie]
Exegeses: Mar. 1,1-45 [Commentaar] Berg en Zee bij Marcus

Doop van de Heer - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mar. 1,1-11 [Evangelie]
Jona 2 [OT-alt]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 257; Colofon