aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Onschuldige kinderen, 28 december 2008
Matteüs 2,13-18
De jongens van Bethelehem
Inleiding
De woede van Herodes en de onschuldige jongens in Bethlehem.
Vertaling
13Toen zij gevlucht waren,
zie, een engel van de Heer
verschijnt in een droom aan Jozef
terwijl hij zegt:
Ontwaak
en neem het kind en zijn moeder bij je
en vlucht naar Egypte
en blijf daar
tot ik het je zeg;
want Herodes1 zoekt om het kind om te brengen2 .
14Opstaande nam hij het kind en zijn moeder 's nachts
en week uit naar Egypte.
15En hij blijft daar tot de dood van Herodes
opdat vervuld werd de uitspraak van de Heer door de profeet
toen hij zei:
uit Egypte riep ik mijn zoon3 .
16Toen Herodes zag dat hij voor gek gezet was door de magiërs
werd hij zeer boos
en zond hij om te doden4
alle jongens in Bethlehem en het hele district ervan van twee jaar en daaronder
in overeenstemming met de tijd
die hij nauwgezet onderzocht had bij de magiërs.
17Op die tijd werd het woord vervuld
door Jeremia gesproken
toen hij zei
18Een stem in Rama is gehoord,5
geween en veel geklaag,
Rachel weent om haar kinderen
en wil niet getroost worden
omdat zij niet meer zijn.
Noten
1Herodes I de Grote, 73-4 vChr. Had minstens 10 vrouwen waarvan hij enige liet vermoorden en vele kinderen, waarvan hij ook vele liet executeren. Tegenhanger van de Farao Ramses II bij Mozes.
2Vgl. Ex. 1:12v; Ex. 2:15
3Cf. Hos. 11:1, Num. 23:22, Num. 24:8
4Cf. Flavius Josepfus, Antiquitates Judaicae II, 9,2: Terwijl de toestand van de Hebreeën verslechterde, bood deze gelegenheid zich aan de Egyptenaren aan, waardoor ze zich meer gingen beraden over het uitroeien van onze natie. Een van die heilige schriftgeleerden, die zeer scherpzinnig zijn in het voorspellen van toekomstige gebeurtenissen, vertelde de koning dat er rond deze tijd een kind zou worden geboren bij de Israëlieten, die, als hij grootgebracht zou worden, de Egyptische heerschappij zou schaden, en hij zou de Israëlieten doen opstaan; dat hij alle mensen in deugd zou overtreffen en een heerlijkheid zou verwerven die door alle eeuwen zou worden herinnerd. Wat door de koning zo gevreesd werd, dat hij, op advies van deze man, beval dat ze elk mannelijk kind, dat aan de Israëlieten werd geboren, in de rivier moesten werpen en vernietigen; dat bovendien de Egyptische vroedvrouwen het werk van de Hebreeuwse vrouwen in de gaten moesten houden en observeren wat er geboren wordt, want dat waren de vrouwen die het ambt van vroedvrouwen voor hen moesten uitoefenen; vanwege hun relatie met de koning zouden zij zijn geboden niet overtreden.
5Cf. Jer. 31:15
Afdrukken | vertaling door Kees Meijer | bij Onschuldige kinderen
Laatste wijziging 30 Dec 2020 11:24:41
Reacties:
jaap goorhuis: Enige opmerkingen [2017-10-06 11:20:48]
Waarom zet je er een opschrift boven? M.i. voegt dat niets toe.

13. legoon, ik zou vertalen: en zegt.
egertheis, liever: sta op (zie ook 14).
De eerste twee kai's zou ik niet vertalen.
Zeteoo: probeert, of is van plan.
De vertaling met zoeken levert geen goed Nederlands op.
14. egertheis: hij stond op.
15. kai niet vertalen.
èn is verleden tijd. Ik zou vertalen: hij bleef daar.
legoon: zou ik opvatten als een dubbele punt.
16. empaizoo: waarom niet gewoon: bedriegen?
'zenden om te doden' is geen Nederlands, zie 13. Ik zou zeggen: zond hij (mensen) uit om alle jongens in Bethlehem enz. te doden
17. 'rèthen' concordant met vs. 15 vertalen: uitspraak, of op beide plaatsen woord. Dat laatste vind ik mooier.

Onschuldige kinderen - rood
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 2,13-18 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 160; Colofon