aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Negende zondag van de herfst, 16 november 2008
Matteüs 25,31-46
Inleiding
Dit is het slot van Jezus´laatste redevoering volgens Matteus. Geheel in eschatologisch-apocalyptische toonzetting: wanneer de Mensenzoon komt in zijn glorie. Juist dan worden ´de volkeren´ beoordeeld op hun solidariteit met hen die allesbehalve glorieus zijn. Zij zijn door de Naam als enig gekend.
Vertaling
Matteus 25:31-46  

31Wanneer de Zoon des mensen komt in zijn glorie
en al de engelen met hem,
dan zal hij zitten op zijn glorietroon:
32en voor hem zullen alle volkeren verzameld worden
en hij zal hen van elkaar scheiden,
zoals de herder,
de schapen van de bokken scheidt1
33En de schapen zal hij dan stellen aan zijn rechterhand
en de bokken ter linkerzijde2

34Dan zal de koning zeggen tot hen aan zijn rechterhand:
Komt, gezegenden van mijn vader,
en beërft het koninkrijk,
dat jullie toebereid is
vanaf de grondlegging der wereld.
35Want ik hongerde
en jullie hebben mij te eten gegeven;
ik had dorst,
en jullie hebben mij te drinken gegeven;
36ik was een vreemdeling,
en jullie hebben mij gehuisvest3 ,
naakt
en jullie hebben mij omkleed,
verzwakt
en jullie hebben naar mij omgezien,
ik was in de gevangenis4
en jullie zijn tot mij gekomen.
37Toen antwoordden de rechtvaardigen hem, zeggend:
Heer,
wanneer hebben wij u hongerend gezien en u gevoed,
of dorstend en u te drinken gegeven ?
38Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien
en u gehuisvest,
of naakt en hebben u omkleed ?
39Wanneer hebben wij u verzwakt gezien
of in de gevangenis
en zijn tot u gekomen ?
40En antwoordend zal de koning tot hen zeggen:
Amen, ik zeg jullie,
naar mate jullie het gedaan hebben
aan één van dezen van mijn minste broeders,5
hebben jullie het aan mij gedaan.

41En dan zal hij zeggen tot hen ter linkerzijde:
Ga weg van mij, vervloekten,
naar het eeuwig vuur,
dat de duivel en zijn engelen bereid heeft.
42Want ik hongerde
en  jullie hebben mij niet te eten gegeven,
ik dorstte
en jullie hebben mij niet te drinken gegeven,
43ik was een vreemdeling
en jullie hebben mij niet gehuisvest,
naakt
en jullie hebben mij niet omkleed,
verzwakt en in de gevangenis
en jullie hebben niet naar mij omgezien.
44Toen antwoordden ook zij, zeggend:
Heer, wanneer hebben wij u hongerend gezien,
of dorstend, of als vreemdeling, of naakt,
of verzwakt en in de gevangenis,
45dat wij u niet gediend6 hebben.
Toen antwoordde hij hen, zeggend:
Amen, ik zeg jullie,
naar mate jullie het niet gedaan hebben
aan één van deze minsten,
hebben jullie het ook aan mij niet gedaan.

46En deze zullen heengaan tot eeuwige straf
maar de rechtvaardigen tot eeuwig leven.
Noten
1zie Ezechiël 34: 17 e.v.
2het contrast is niet consequent opgebouwd:
schapen en bokken, i.p.v. ooien en bokken
3dezelfde werkwoordstam als verzamelen in v. 32
4i.t.t. de glorietroon, beide plaatsen worden gekwalificeerd door het werkwoord ´komen´
5zoals de Naam één is, is ook de minste broeder één
6werkwoord: diakonein´
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij Negende zondag van de herfst
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:02:37
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 25,31-46 [Evangelie] De mensenzoon brengt scheiding aan, Mat. 25,31-46 [Evangelie] Omzien naar elkaar en diakonai, dienen, Mat. 25,31-46 [Luthers leesrooster] , Mat. 25,31-46 [Evangelie]

Negende zondag van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 25,31-46 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 202; Colofon