aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e van de herfst | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Jes. 40,1-11 Troost, troost mijn volk
Deut. 6,1-9 Hoor, Israël!
Jes. 45,1-7 Koresj de gezalfde van JHWH
Dan. 2,1-49 Nebukadnessars droom
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Jesaja 48,17-21
17Zo zegt JHWH, je [Ver]losser1
de  Heilige van Israël:
Ik ben JHWH je god
die je leert wat baat brengt
die je de weg laat betreden die je moet gaan.
18Ach, sloeg je maar acht op mijn geboden
dan was je vrede als een rivier
je gerechtigheid als de golven van de zee2
19dan waren je nazaten als het zand3
als de korrels ervan wie uit jou voortkomen4
dan werd niet uitgeroeid
niet verdelgd
hun5 naam voor mijn aangezicht.

20Trek weg uit Babel
vlucht weg van de Chaldeeën
Maak het met luid gejuich bekend
laat dit horen
laat het uitgaan tot de rand der aarde
jullie6 moeten zeggen:
‘JHWH verlost zijn dienstknecht Jakob!’
21Ze lijden geen dorst
in de steppen waar hij hen doorheen laat gaan.
Water uit de rots laat hij voor hen opborrelen
hij klieft de rots en het water gutst tevoorschijn.

22Geen vrede – zegt JHWH – voor de boosdoeners.
Noten
1Vs 17 go’el, (vlg g-’-l in vs 20, qatal: performatorisch) wordt in DJ naam voor JHWH (17x!); stamt uit het familierecht (vgl. Ruth), dus nadruk op verwantschap. De stam p-d-h duidt op loskoop uit slavernij en dood (DJ: uittocht 50,2; 51,11), de stam g-‘-l gebruikt DJ voor de terugkeer uit de ballingschap (vgl Beuken Jesaja 2a, POT, blz. 81v.): losmaken uit vreemd be-heer op grond van eerdere verbondenheid. De stam j-sj-‘  hif. (DJ zie concordantie en met name 49,26) is  la Buber/Rosenzweig ook hier het best weer te geven met bevrijden, en n-ts-l hif. (DJ zie concor-dantie, in het bijzonder 43,13) met redden. Concordante vertaling van deze woorden binnen DJ is niet onbelangrijk voor het begrip. In de NBV gebeurt dat niet. In vs 17 bijv: bevrijder.
2Chiasme
3chol is altijd het zand aan de zee
4Voortspruiten (uit je lendenen) vgl vers 1
5Slaat op zera’, Hebr sing. Vertaald met nazaten, dus in de vertaling meervoud
6Om het meervoud te beklemtonen. ( 17-19 tweede persoon enkelvoud; 20vv tweede persoon meervoud)

Afdrukken | vertaling door kad | bij Achtste zondag van de herfst
Laatste wijziging 14 Oct 2008 20:50:02
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 48,17-21 , Jes. 48,17-21 , Jes. 48,17-22 , Jes. 48,12-22 , Jes. 48,17-21
Deze site heeft 242 leden, waarvan 2 online; Bezoekers: vandaag: 97; Colofon