aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e na Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Vierde zondag van de herfst, 12 oktober 2008
Matteüs 22,1-14
Inleiding
Het feest weigeren
— ik vertaal mee de context van 21, 45-46
Vertaling
Mattheüs 21, 45 — 22, 14

45Toen de overpriesters en de Farizeeërs zijn gelijkenissen hoorden,
onderkenden zij dat hij over hén sprak;
46en ze zochten ernaar hem te grijpen,
maar ze waren bevreesd voor de massa’s,
omdat die hem voor een profeet hielden...
1En in reactie daarop sprak Jezus weer in gelijkenissen tegen hen,
hij zei:
2Te vergelijken is het Koninkrijk der hemelen met een mens1 , een
koning,
die een bruiloft aanrichtte voor zijn zoon.
3En hij zond zijn dienaren uit
om hen die al geroepen2 waren (nu) naar de bruiloft te roepen –
en ze wilden niet komen...!
4Weer zond hij andere dienaren uit,
hij zei:
Zeg tot wie geroepen zijn:
Zie, mijn maaltijd heb ik klaargezet,
mijn stieren en mestvee zijn geslacht:
alles is klaar! –
vooruit, naar de bruiloft!
5Maar zij bekommerden zich er niet om,
ze gingen weg,
de één naar de eigen akker,
de ander naar zijn handel;
6de overigen grepen zijn dienaren,
ze kleineerden en doodden hen...!
7De koning werd woedend
en hij stuurde zijn legers,
hij roeide die moordenaars uit
en hun stad stak hij in brand.
8Dan zegt hij tegen zijn dienaren:
De bruiloft is wel klaar,
maar de geroepenen waren het niet waard;
9trek dus naar de eindpunten3 van de wegen,
en wie je maar vindt – roep die naar de bruiloft!
10En ze gingen eropuit, die dienaren, de wegen op,
ze brachten allen4 die ze vonden samen,
kwaden zowel als goeden;
en de bruiloft raakte vol met hen die aanlagen!
11Maar toen de koning binnengekomen was,
om hen die aanlagen te aanschouwen,
zag hij daar een mens
die niet gekleed was in een bruiloftskleed...,
12en hij zegt tegen hem:
Vriend, hoe ben je hier binnengekomen,
terwijl je geen bruiloftskleed hebt?!
En hij verstomde...
13Toen zei de koning tegen de dienaren:
Bind hem aan handen en voeten,
gooi hem eruit, de buitenste duisternis in!
Daar zal het gehuil zijn en het knarsen van de tanden...
14Want velen zijn het die geroepen zijn,
maar er zijn5 weinigen uitgekozen6 ...!
Noten
1ten onrechte weggelaten in Willibrord-vertaling en NBV
2het herhaalde woord ‘roepen’ is opvallend; ik laat dat directe woord graag staan
3zo Bauer en Nielsen
4en niet ‘zoveel mogelijk’! (NBV)
5de NBV voegt hier ten onrechte ‘slechts’ in
6jammer dat de NBV hier vasthoudt aan het ouderwetse en misverstand wekkende woord ‘uitverkoren’
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij Vierde zondag van de herfst
Laatste wijziging 11 Oct 2008 20:26:18
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 22,1-14 [Evangelie] , Mat. 22,1-14 [Evangelie] , Mat. 22,1-14 [Luthers leesrooster] , Mat. 22,1-14 [Luthers leesrooster]

Vierde zondag van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 22,1-14 [Evangelie]
Gen. 39 [OT-alt]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 961; Colofon