aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e van de herfst | Leesrooster | M
Rubrieken
Agenda
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Hab. 3,1-19 dan nog...
Am. 8,4-7 Knoeien met geld en mensen
1Sam. 16,1-13 David tot koning gezalfd
Deut. 24,17-22 Recht van wees en weduwe
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
2 Samuël 7,4-16
.
4Het geschiedde in die nacht
dat het woord van JHWH tot Natan kwam:
5Ga en zeg tot mijn knecht, tot David:
Zo zegt JHWH:
Zou jíj voor míj een huis bouwen om te zetelen
6terwijl ik niet in een huis gezeteld heb
vanaf de dag dat ik de kinderen van Israël deed opgaan uit Egypte
tot op deze dag
maar meetrok in een tentwoning?
7Waar ik ook meetrok onder al de kinderen van Israël
heb ik daar ooit een woord gesproken tot een van Israëls stamleiders
die ik had geboden mijn volk Israël te weiden,
zei ik ooit:
Waarom hebben jullie voor mij niet een huis van cederhout gebouwd?
8Nu dan, zo moet je zeggen tot mijn knecht, tot David:
Zo zegt JHWH der legerscharen:
Ik heb je genomen uit het veld achter de kudde vandaan
om voorganger te worden over mijn volk, over Israël.
9Ik was met jou overal waar je ging
en ik vernietigde al je vijanden voor je aangezicht.
Ik maakte je een naam, groot als de naam van de groten der aarde.
10Ik zal voor mijn volk voor Israël een plaats bepalen
ik zal het planten en het zal er wonen
zonder nog te hoeven sidderen
en de boosdoeners zullen het niet langer onderdrukken
zoals in het begin
11vanaf de dag dat ik richters aanstelde over mijn volk Israël.
Ik zal je rust geven van al je vijanden
en JHWH meldt je dat JHWH jóu een huis zal maken!
12==Als je dagen voltooid zijn en je liggen zult bij je voorvaderen
zal ik je nazaat doen opstaan
die voortkomt uit je eigen lijf.
Ik zal zijn koningschap funderen.
13Hij zal het zijn, die een huis bouwt voor mijn Naam.
Ik zal de troon van zijn koningschap vast funderen voor altijd.
14Ík zal hem tot een vader zijn
en híj zal mij tot een zoon zijn.
Hem zal ik, als hij zich misgaat, wel tuchtigen
met mannenstaf of mensenplagen
15maar mijn solidariteit zal niet van hem wijken
zoals ik die heb doen wijken van Saul
die ik heb doen wijken voor jou.
16Blijvend betrouwbaar is voor jou
je huis en je koningschap voor altijd.
Je troon zal vast gefundeerd zijn voor altijd.

Afdrukken | vertaling door Wout van der Spek | bij Advent 4
Laatste wijziging 14 Sep 2013 17:31:10
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 2sam. 7,4-16 , 2sam. 7,4-16 , 2sam. 7,1-17
Deze site heeft 252 leden, waarvan 2 online; Bezoekers: vandaag: 365; Colofon