aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Derde zondag van de zomer, 6 juli 2008
Matteüs 11,25-30
Ik zal jullie rust geven
Inleiding
Het zou een reclameslogan kunnen zijn van een wat oubollig reisbureau: "Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven" (NBG 51). Maar lees het niet te lief. Jezus identificeert zich hier met het 'arme en zwakke volk' van Sefanja 3:12. De oproep suggereert de hoorder een ingrijpende keuze voor een levensstijl, die breekt met alle streven naar rijkdom en macht.
Vertaling
25In juist die tijd1 zei2 Jezus:
‘Ik prijs3 u4 , Vader5 ,
Heer van de hemel en de aarde,
dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verhuld
en hebt onthuld aan onmondigen.
26Ja, Vader,
zo schept u er behagen in6 .
27Alles is aan mij overgegeven door mijn Vader,
en niemand kent de Zoon
behalve de Vader
en niemand kent de Vader
behalve de Zoon
en degene aan wie de Zoon het wil onthullen.
28Laat allen tot mij komen,
die vermoeid zijn en die lasten dragen7 ,
en ik zal jullie rust geven.
29Neemt mijn juk op jullie
en leert van mij
dat ik arm ben en ellendig van hart8 ,
en jullie zullen rust vinden voor jullie zielen.
30Want mijn juk is passend9 .
en mijn last is licht.

Noten
1er staat ‘kairos’, d.i. juiste, bepalende tijd. Vandaar de vertaling ‘juist ... tijd’. Eens te meer wordt door dit ‘kairos’ de perikoop verbonden met de verzen die eraan voorafgaan. Ofwel met de dreigende woorden die gesproken worden tot Chorazin, Betsaïda en Kafarnaüm omdat ze niet tot inkeer komen.
2letterlijk: antwoordde en zei
3of dank — het werkwoord drukt vooral instemming uit
4letterlijk: jou/jij
5Zoals bekend kent het Grieks het gebruik van hoodletters bij woorden als 'vader' en 'zoon' niet.
6zo stelt het u tevreden
7Letterlijk: komt allen tot mij — imperatief. Met het oog op een soepele overgang naar het ‘die vermoeid zijn en die lasten dragen’ is gekozen voor aanvoegende wijs
8De NBV vertaalt hier in Matteus met ‘zachtmoedig en nederig van hart’. De enige andere plaats waar het woordpaar voorkomt (Sef. 3:12) vertaalt de NBV met ‘arm en zwak’. Concordantie op dit punt lijkt me essentieel.
Hier op de DMS site wordt het woordpaar in Sefanja vertaald met ‘nederig en bescheiden’.
Binnen het NT komt het tweede begrip, tapeinos, bijv. voor in de lofzang van Maria. Het vertelt van de sociale positie — het  betekent meer laag-gesteld dan nederig. In veel Psalmen wordt de stam vertaald met ellendig — bijv. Ps 25:18, Ps 31:7. Daar houd ik me maar aan.
9letterlijk: bruikbaar, maar in de beeldspraak van het ‘juk’ lijkt me (goed) ‘passend’ passend. Eerlijk gezegd vind ik de vertaling ‘zacht’ wat te lief. Het gaat om wat anno 2008 ‘maatwerk’ heet
Afdrukken | vertaling door zuurmond | bij Derde zondag van de zomer
Laatste wijziging 10 Jun 2008 12:09:33
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 11,25-30 [Evangelie] Rust krijgen en juk dragen, Mat. 11,16-30 [Evangelie] Vermaning en troost, Mat. 11,25-30 [Evangelie]

Derde zondag van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Zach. 9,9-12 [OT]
Mat. 11,25-30 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 997; Colofon