aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Pinksteren, 11 mei 2008
Handelingen 2,1-24
De grote dag van de HEER
Inleiding
Het Paasfeest wordt op de vijftigste dag vervuld in een nieuw spreken,
dat met krachtige adem en vurige tongen doorbreekt in de talen van alle volkeren. Zo wordt de volheid van het nieuwe Jeruzalem opgericht.
Pinksteren is niet slechts de stichting van kerk, maar de grote dag van de HEER, de nieuwe schepping in beginsel !
Vertaling
1En toen de vijftigste dag
tot vervulling was gekomen,
waren allen op dezelfde plaats bijeen.
2En plotseling gebeurde het:
vanuit de hemel kwam een gerucht
als van een geweldige ademtocht1
die het gehele huis,
waar zij gezeten waren, vervulde.
3En er verschenen aan hen
tongen2 als van vuur,
die zich verdeelden
en het zat op een ieder van hen
4en allen werden vervuld
van Heilige Geest.
en ze begonnen in vreemde tongen te spreken,
zoals de Geest het hen ingaf om zich te uiten.
5Er waren te Jeruzalem dan Joden gevestigd,
vrome mannen uit alle volkeren3 ,
die onder de hemel zijn.
6Toen dit stemgeluid4 zich voordeed
verzamelden zij zich in volle omvang5
en raakten in verwarring,
want ze hoorden hen spreken,
een ieder in de eigen taal.
7Ontsteld en verwonderd, zeiden ze:
Zie, zijn zij die spreken niet allen Galileërs
8en hoe is het dan mogelijk
dat ieder van ons de eigen taal hoort,
waarin wij geboren zijn?
9Parthen en Meden, en Elamieten,
en bewoners van Mesopotamië,
Judea en Cappadocië,
Pontus en Azië,
10Frygië en Pamfylië,
Egypte en de delen van Libië naar Cyrene,
en (hier) verblijvende Romeinen,
11Joden en bekeerlingen.,
Kretenzers en Arabieren.
Wij horen hen in onze eigen tongval
de grote daden Gods spreken.
12Allen waren zij ontsteld
en ermee verlegen,
zodat de één tot de ander zei:
Wat heeft dit toch te betekenen?
13Maar de overigen zeiden spottend:
Ze zijn zo vol geworden van druivensap!6
14Maar Petrus, samen met de elven, stelde zich op
en verhief zijn stem en uitte zich tot hen alsvolgt:
Joodse mannen en alle inwoners van Jeruzalem,
laat dit jullie bekend zijn en neem mijn woorden ter oren,
15want deze zijn niet dronken,
zoals jullie veronderstellen,
want het is het derde uur van de dag,
16maar dit is wat door de profeet Joël gezegd is7 :
17En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God,
dat ik van mijn Geest uitgiet op alle vlees
en jullie zonen en jullie dochters zullen profeteren,
jullie jongeren zullen visioenen zien,
en jullie ouderen zullen dromen dromen,
18ja ook op mijn slaven en mijn slavinnen
giet ik in die dagen van mijn Geest uit
en zij zullen profeteren.
19Ik zal wonderen geven in de hemel boven
en tekenen op de aarde beneden,
bloed, vuur en rookdampen.
20De zon zal veranderd worden in duisternis
en de maan in bloed
voordat de grote en heerlijke dag van de HEER komt,
21en het zal zijn,
dat al wie de Naam van de HEER aan zal roepen
gered zal worden.
22Israëlitische mannen, hoort deze woorden:
Jezus, de Nazoreër,
heeft zich als een man van Godswege
aan jullie bewezen,
door krachten, wonderen en tekenen,
die God door hem in jullie midden gedaan heeft,
23zoals jullie zelf weten,
deze, die naar de bepaalde raad en voorkennis van God
uitgeleverd is door de hand van wettelozen,
hebben jullie spijkerhard uit de weg geruimd,
24hem heeft God doen opstaan,
door de weeën van de dood te ontbinden,
omdat het ook niet mogelijk was,
dat hij daardoor vastgehouden zou worden.
Noten
1zie LXX Gen. 2:7
2adem en tong maken samen de nieuwe Pinkstertaal mogelijk
3zij dus die uit diaspora zijn teruggekeerd
4zeker in deze context kan ´stem´ in de vertaling niet gemist worden
5geen menigte zondermeer, maar de volheid van alle volkeren
6let.: most, niet uitgegist vruchtensap, ironiserend
7Cf. Joël 3
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij Pinksteren
Laatste wijziging 26 Jan 2021 16:43:38
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Hand. 2,1-13 [NT-alt] Pinksteren, Hand. 2,1-24 [Epistel] , Hand. 2,1-24 [Epistel] , Hand. 2,22-32 [Epistel] , Hand. 2,1-13 [Evangelie]

Pinksteren - rood
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ez. 11,17-20 [OT]
Hand. 2,1-24 [Epistel]
Joh. 14,23-29 [Evangelie]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 237; Colofon