aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
2e zondag van de 40 dagen, 17 februari 2008
Matteüs 17,1-9
Vertaling
Mattheüs 17, 1-9

1En na zes dagen neemt Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes mee,
en hij brengt hen een hoge berg op,
apart.
2En toen werd zijn verschijning veranderd, vóór hen,
en zijn gezicht straalde als de zon,
zijn kleren werden wit als het licht.
3En ziedaar! :
toen liet zich aan hen zien Mozes — en ook Elia,
terwijl die samen met hem spraken.
4Petrus reageerde zo,
hij zei tegen Jezus:
“Heer,
het is goed dat wij hier zijn!;
als u wilt
zal ik hier drie tenten maken –
voor u één, voor Mozes één en voor Elia één...!”
5Terwijl hij nog sprak,
ziedaar! :
een lichtende wolk overschaduwde hen,
en ziedaar! :
een stem uit de wolk die zei:
“Dit is mijn zoon, de geliefde,
in wie ik welbehagen heb;
hoor naar hem!”
6En toen ze dat hoorden
vielen de leerlingen op hun gezicht
en ze vreesden hevig.
7En Jezus kwam naar hen toe,
en terwijl hij hen aanraakte
zei hij:
“Laat je opwekken,
en vrees niet!”
8Toen ze hun ogen ophieven
zagen ze niemand –
behalve hem: Jezus, alleen...
9En terwijl ze afdaalden van de berg
gebood Jezus hun dit,
hij zei:
“Zeg aan niemand wat jullie gezien hebben,
totdat de mensenzoon uit doden is opgewekt...!”

bij 1 NBV en Willibrord-vertaling laten ‘anaferei’ onvertaald
bij 2 het passivum lijkt me van belang
bij 3, 5NBV en Willibrord-vertaling kiezen ervoor om 3 x ‘idou’ niet te vertalen
(wel soms ‘plotseling’ of ‘opeens’)
bij 3 Willibrord-vertaling en NBV vertalen ‘verschenen’ – er staat een (passieve)
vorm van ‘zien’, waarop Jezus in vs. 9 teruggrijpt
bij 5 de NBV-vertaling van ‘stralend’ voor ‘foteinè’ verliest de betekenis van ‘licht’
bij 5, 6 door ‘akouein’ op twee manieren te vertalen laten Willibrord-vertaling en NBV een (mogelijk) verband verloren gaan
bij 6 de leerlingen ‘wierpen zich’ niet (zoals de NBV en WB vertalen), maar
‘vielen’; ‘verborgen’ is er door de NBV bij verzonnen, ‘sfodra’ blijft onvertaald; de WB ruilt ‘gezicht’ in voor ‘grond’
bij 7 de ‘Naardense bijbel’ vertaalt ‘apsamenos’ met ‘omhelzen’ – wel mooi, maar
lijkt me meer dan er staat
weer lijkt me de passieve vorm van ‘egeirein’ van belang; verwijst ook naar
het slot van vs. 9
bij 8 de NBV laat zoals heel vaak het materiële van de ‘ogen’ weg – dat is
minimaal jammer
bij 9 het gaat niet om opwekking ‘uit de dood’ (zo NBV), maar ‘uit doden’, bij de
doden vandaan; hier staat niet ‘thanatos’, maar ‘nekroi’ – is dat niet een heel
ander taalveld? (loopt in LXX wel door elkaar, zie ik)
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij 2e zondag van de 40 dagen
Laatste wijziging 8 Feb 2008 20:36:13
Reacties:
wiersma: verheerlijking op de berg [2008-02-08 07:59:59]
mijn enige vraag bij deze nauwkeurige vertaling is of "morphè" niet breder is dan alleen gedaante. het woord op zich heeft m.i. ook te maken met de totale uitstraling en die is hier toch zelfs letterlijk in het geding. zelf had ik al gekozen voor verschijningsvorm
harrypals: verheerlijking op de berg [2008-02-09 16:13:20]
ik heb 'gedaante' veranderd in het bredere 'verschijning'

Andere vertalingen: Mat. 17,1-13 [Evangelie] op de berg, Mat. 17,1-9 [Evangelie] , Mat. 17,1-9 [Evangelie] , Mat. 17,9-20 [Evangelie]

2e zondag van de 40 dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ex. 24,12-18 [OT]
Mat. 17,1-9 [Evangelie]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 265; Colofon