aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e na Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Epifanie, 6 januari 2008
Matteüs 2,1-12
De wijzen uit het oosten
Inleiding
Wanneer Matteüs in 1,1-17 heeft laten horen in welke lijn Jezus is verwekt en geboren, in Israël, laat hij zien hoe in dit goddelijk handelen, verrassenderwijs, eks ouranou, alle betrokkenen eraan dienstbaar worden gemaakt. Eerst is dat in 1,18-25 met name Jozef, de man van Maria. In het volgende fragment zijn het 'de wijzen uit het oosten'.
Vertaling
1Toen Jezus werd geboren1 te Bethlehem in Judea in de dagen van2 Herodes, de koning,
zie,3 wichelaars kwamen uit het oosten naar Jeruzalem
en zij zeiden:
2"Waar is de nieuwgeboren4 oning van de Joden die geboren is?
Want wij hebben zijn ster zien opgaan5
en wij zijn gekomen om hem te aanbidden."
3Toen koning Herodes dat hoorde,
raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem.
4Hij vergaderde alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk
en hij informeerde bij hen
waar de christus zou worden verwekt.
5Zij zeiden hem:
"In Bethlehem, in Judea,
want zo is geschreven door de profeet:
6"en jij Bethlehem, land van Juda,
geenszins ben jij de minste onder de leiders van Juda,
want uit jou zal een leidsman uitgaan
die over mijn volk Israël herder zal zijn."
7Toen riep Herodes heimelijk de wichelaars
en kwam zo nauwkeurig van hen te weten
de tijd dat de ster verscheen.
8Hij zond hen naar Bethlehem
en zei:
"Trekt verder en doet nauwkeurig navraag naar het kind;
wanneer jullie [het] gevonden hebben,
stuur mij dan bericht,
opdat ook ik hem kan gaan aanbidden."
9Toen zij de koning hadden gehoord,6
trokken zij verder,
en zie, de ster,
die zij hadden zien opgaan,
was hen voorgegaan
totdat hij kwam en bleef staan boven [de plaats] waar het kind was.
10Toen zij de ster zagen7
verheugden zij zich met zeer grote vreugde.
11En toen zij het huis waren binnengekomen,
zagen zij het kind8 met Maria, zijn moeder
en zij vielen neer en aanbaden het9
en zij openden hun schatkisten10
en gaven het11 geschenken, goud, wierook en mirre.
12En nadat zij in een droom waren gewaarschuwd niet naar Herodes terug te keren,
waren zij langs een andere weg uitgeweken naar hun land.12
Noten
1Ondanks de bespreking van Breukelman van de kerstverhalen van Mattheüs en Lukas kies ik voor "geboren".Men kan denken aan "geboren" met de stam 'bar', die volgens Barnard ook ten grondslag ligt aan 'gebeuren'. Dan is de combinatie 'geboren' — 'gebeuren' mogelijk. Er moet  dan in vs 2 iets "bedacht" worden voor tikto.
2liever zo dan de vertaling van de NBV "tijdens de regering van"
3zowel in vs 1 als in vs 9 moet idou gehandhaafd blijven
4Van Oussoren
5Voor en tei anatolei; zo ook NBV, zie ook Blass Debrunner par. 253-7; Breukelman vertaalt "in de opgang", Oussoren, zoals in vs 1 apo anatoloon "in het oosten"  zie ook vs 9.
6De vertaling gewoon kort houden: "Toen zij de koning hdadden gehoord" en niet "interpreterend" vertalen zoals in de NBV met "Nadat ze  geluisterd haden naar wat de koning hun opdroeg". Ditzelfde geldt voor r.3ev "en nu ging de ster die zij ..." waar m.i. het idou gehandhaafd moet blijven, zoals reeds bij vs 1 gezegd.
7Dus "de ster" als lijdend voorwerp van "zagen" en niet "dat"; waarom zou de NBV dat nu doen, kan men zich op zo'n moment afvragen!
8Zo en niet "zij vonden".
9eerder dan "hem"; ook de NBV heeft keurig 'het'; "dat moet dan dus maar. Het is tenslotte correct" voegt de corrector toe.
10Zo Oussoren.
11Zo en niet "het kind".
12Zij weken uit en niet zij "reisden", vergelijk vs 13 en vs 14 en het vervolg.
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij Epifanie
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:02:37
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 2,1-12 [Evangelie] , Mat. 2,1-12 [Evangelie] De wijzen uit het oosten, Mat. 2,1-12 [Evangelie] Wijzen uit het Oosten, Mat. 2,1-12 [Evangelie] De wijzen uit het oosten, Mat. 2,1-12 [Evangelie] , Mat. 2,1-12 [Evangelie]

Epifanie - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 2,1-12 [Evangelie]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 31; Colofon