aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Palmarum | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
2e zondag van de herfst, 30 september 2007
Lucas 16,19-31
Een woord van vader Abram
Inleiding
Terwijl Israel Soekot viert en in hutten woont, lezen we in de kerk uit de profeet Amos en uit Lucas het evangelie van de arme Lazarus, ofwel het woord van Abram. Blijkbaar zijn alleen Thora en profeten nog in staat om de ´helse´
kloof tussen rijken en armen te overbruggen. Zie ook het bericht in TROUW d.d. 3 sept met de boekaankodiging van Prof. Johan Graafland, Het oog van de naald.
Over markt, geluk en solidariteit. Ten Have
Vertaling
19Er was eens een rijk mens,
die gekleed ging in purper en fijn linnen,
en dagelijks schitterend feest vierde.
20En er was een zeker arme,
genaamd Lazarus,
die neergelegd was bij zijn portaal,
hij was met zweren overdekt,
21en verlangde om zich te verzadigen
met het afval van de tafel van de rijke.
Daarentegen kwamen de honden, zijn zweren belikken.

22Het gebeurde toen de arme stierf,
dat hij door de engelen uitgedragen werd
in Abrahams schoot.
Ook de rijke stierf en werd begraven.
23In het dodenrijk,met kwellingen toebedeeld1
sloeg hij zijn ogen op
en zowaar, in de verte ziet2 hij Abraham
en Lazarus in zijn schoot3 .
24Toen was hij het die riep en zei:
vader Abraham,
ontferm u over mij,
en zend Lazarus,
dat hij het topje van zijn vinger in water dope
om mijn tong te verkoelen,
want ik lijd pijn in deze vlam.
25Abraham zei evenwel:
kind, gedenk dat jij het goede ontvangen hebt tijdens je leven,
en Lazarus op dezelfde wijze het kwade.
Nu wordt hij hier vertroost en ben jij het die pijn lijdt.

26Al met al is er tussen ons en jullie een grote kloof geslagen,
zodat zij die willen overgaan,
niet van hier naar jullie kunnen,
noch zij van daar tot ons kunnen oversteken.
27Hij echter zei: dan wil ik u vragen, vader,
dat u hem toch naar het huis van mijn vader zal zenden.
28Want ik heb vijf broers.
Om hen te waarschuwen,
dat zij niet ook in deze plaats van kwelling komen.
29Abraham echter spreekt:
zij hebben Mozes en de profeten,
laten zij naar hen horen.
30Hij zei evenwel:
Oh neen, vader Abram,
maar als uit de doden
iemand tot hen  af zou reizen,
dan zullen zij tot omkeer komen.
31Maar hij zei tot hem:
indien zij Mozes en de profeten niet horen,
zullen zij zich ook niet door iemand,
die uit de doden opstaat, laten overtuigen.
Noten
1een Grieks werkwoord dat vaak gebruikt wordt om bezit of eigenschappen aan iemand toe te kennen, hier dus ironisch gebruikt
2het presens historicum dient zowel ter verlevendiging als inhoudelijke accentuering van de tekst, zie ook v.29
3meervoud
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij 2e zondag van de herfst
Laatste wijziging 28 Jul 2018 15:15:53
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 16,19-31 [Evangelie] , Luc. 16,19-31 [Evangelie] Lazarus, Luc. 16,19-31 [Evangelie] , Luc. 16,19-31 [Luthers leesrooster] , Luc. 16,19-31 [Evangelie]

2e zondag van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Am. 6,1-7 [OT]
Luc. 16,19-31 [Evangelie]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 197; Colofon