aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
9e zondag van de herfst, 18 november 2007
Lucas 20,27-38
Vraag naar de opstanding
Inleiding
In het hoofdstuk  waarin intocht, bevoegdheid en “recht des keizers” worden besproken, beschrijft Lucas in 20,27-38, opvallend alleen hier, de vraag naar de opstanding. (De verzen 39 en 40 zijn in de vertaling aan de opgegeven passage toegevoegd.)

Vertaling
27Er kwamen enkele Sadduceeën bij hem
die tegenspreken dat er een opstanding is
en zij stelden aan hem deze vraag:
28Meester, Mozes heeft ons voorgeschreven:
als een broer van iemand sterft
die een vrouw had maar kinderloos is gebleven
dat zijn broer de vrouw moet nemen1
en een nazaat moet doen opstaan2
voor zijn broer.
29Er waren nu zeven broers
en de eerste nam een vrouw en stierf kinderloos,
30toen nam de tweede haar
31en de derde,
zo lieten de zeven geen kinderen na toen ze stierven
32Als laatste  stierf ook de vrouw.
33De vrouw nu, bij de opstanding, van wie van hen wordt zij de vrouw,3
want alle zeven hadden haar als vrouw?
35En Jezus zei hun:
De zonen-en-dochters van deze wereld huwen en worden uitgehuwelijkt,
maar zij die waardig worden bevonden
aan gindse wereld deel te hebben en aan de opstanding uit de doden,
zullen niet huwen en uitgehuwelijkt worden.
36Zij kunnen immers niet meer sterven
want zij zijn als engelen
en zij zijn zonen-en-dochters4 van God als zonen-en-dochters van de opstan¬ding.5
37Dat de doden opgewekt worden,
heeft ook Mozes aangegeven bij de braamstruik6
waar hij zegt van de Heer:
de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jakob,
38Hij is geen God van doden maar van levenden
want voor hem leven allen.
39Sommige schriftgeleerden zeiden hem als reactie:
Meester, u hebt mooi gesproken.
Want zij durfden hem niets meer te vragen.

Noten
1De vertaling in de NBV "als een gehuwd man sterft zonder dat zijn vrouw kinderen heeft gebaard" lijkt me meer interpretatie dan vertaling.
2is er een verband tussen dit werkwoord exanhistèmi en het zelfst.nw anastasis waarover dit fragment gaat?
3In de NBV is de volgorde helemaal omgegooid — "Wiens vrouw is zij nu bij de opstanding?" — wat jammer is, want de Griekse volgorde geeft heel getrouw de vraag weer, hoe die wordt opgebouwd.
4aan deze vertaling van Ousso¬ren geef ik de voorkeur boven "kinderen", als "zonen" te masculien is.
5Dit is de volgorde in het Grieks; de omgekeerde volgorde  lijkt logischer binnen de tekst, zoals Leen de Ronde in zijn commentaar zegt.
6De NBV voegt hier toe: "in de tekst over de doornstruik" — waarom?
Afdrukken | vertaling door Marianne Storm | bij 9e zondag van de herfst
Laatste wijziging 21 Nov 2007 07:18:06
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 20,27-40 [Evangelie] Mozes, geschreven en gesproken, Luc. 20,27-38 [Evangelie] Opstanding?, Luc. 20,27-38 [OT] , Luc. 20,27-40 [Evangelie] Geding om de opstanding, Luc. 20,27-40 [Evangelie]

9e zondag van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ex. 3,1-15 [OT]
Luc. 20,27-38 [Evangelie]
Gen. 18,22-33 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 604; Colofon