aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e van de herfst | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Jes. 40,1-11 Troost, troost mijn volk
Deut. 6,1-9 Hoor, Israël!
Jes. 45,1-7 Koresj de gezalfde van JHWH
Dan. 2,1-49 Nebukadnessars droom
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Jeremia 14,7-10 JHWH, doe iets!
Deze verzen zijn onderdeel van de ‘droogteliturgie’, 14,1-15,9. Vooraf, in vs. 1-6, gaat een beschrijving van de droogte die mens en dier in nood brengt. Bij het begin van vs. 7 wisselt de tekst van 3e naar 1e persoon, en wordt klaarblijkelijk het volk sprekend ingevoerd (of spreekt de profeet namens het volk?)
7‘Al1 getuigen onze overtredingen tegen ons
JHWH, doe [iets]2 , omwille van uw naam;
ook al3 zijn we vaak van U afgedwaald
en hebben we tegenover U gezondigd.
8Hoop van Israël,
zijn Bevrijder in een tijd van verdrukking,
waarom zou U zijn als een vreemdeling in het land
als een reiziger die zoekt naar onderdak?
9Waarom zou U zijn als een hulpeloos man
als een held niet in staat om te bevrijden?
U bent toch in ons midden, JHWH
uw naam is over ons uitgeroepen –
laat ons niet aan ons lot over!4
10Zo zegt JHWH over5 dit volk:
Ze hielden ervan te dolen6
hun voeten spaarden ze niet.
JHWH heeft geen plezier meer in hen
nú denkt hij aan hun overtredingen
en confronteert hen met hun zonden.
Noten
1 Voor `im als ‘(ook) al' vgl. Jer. 15,1.
2 De ringcompositie met het markante `asa aan het slot van vs. 22 vraagt om ‘doen', maar dat kan in het Nederlands niet zonder object.
3 Ook ki kan concessief ‘ook al' betekenen, zie HAL bet. 12. Met ‘want' vertalen kán wel, maar NBG ‘51 werkt verwarring, alsof JHWH handelt vanwege de zonden van het volk; het ‘want' slaat echter terug op het eerste versdeel. Ook asyndetisch (NBV) helemaal niet vertalen is een optie.
4 Zo NBG 51, lett. is het ‘niet met rust laten' maar dat heeft in het Ned. een andere connotatie.
5 Ook ‘tot' is mogelijk, maar niet waarschijnlijk omdat in het vervolg in de 3e persoon over het volk wordt gesproken.
6 In de betekenis van ‘afdwalen', vgl. vs. 7.

Afdrukken | vertaling door joepdubbink | bij 6e zondag van de herfst
Laatste wijziging 20 Oct 2007 16:35:04
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jer. 14,7-10 , Jer. 14,7-10 , Jer. 14,7-22 , Jer. 14,7-22
Deze site heeft 242 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 50; Colofon