aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de herfst | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Jes. 40,1-11 Troost, troost mijn volk
Deut. 6,1-9 Hoor, Israël!
Jes. 45,1-7 Koresj de gezalfde van JHWH
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Lucas 17,11-19
11Het geschiedde, toen hij onderweg was naar Jeruzalem,
dat hij dwars door Samaria en Galilea trok.
12Toen hij een of ander dorp binnenging
kwamen hem tien mannen1 tegemoet die lepra hadden.
Zij bleven op een afstand staan,
13verhieven hun stem en zeiden:
Jezus, meester, ontferm2 u over ons!
14(Hen) ziende3 zei hij tegen hen:
ga heen en toon uzelf aan de priesters.
En het geschiedde: terwijl zij daarheen gingen werden zij gereinigd.
15Eén van hen,
toen hij zag dat hij genezen was,
keerde terug en loofde God met luider stem.
16Hij viel op zijn aangezicht neer aan zijn voeten om hem te danken.
En dit was een Samaritaan.
17Jezus antwoordde en zei:
Zijn zij niet alle tien gereinigd?
Waar zijn die negen dan?
18Kon alleen deze niet-jood gevonden worden
om terug te keren om God eer te geven?
19Hij zei tegen hem:
Sta op en ga.
Uw vertrouwen heeft u behouden.
Noten
1NBV vertaalt 'mensen', maar dat staat er niet. Voor 'mens' heeft het Grieks een ander woord beschikbaar, evenals dat in onze taal het geval is.
2NBV vertaalt: heb medelijden met ons. Zich ontfermen over is echter wat anders dan medelijden hebben met. Het betonen van ontferming is een daad die gesteld wordt. Medelijden blijft hangen in het gevoel.
3ik vertaal het participium met opzet duratief. Het Grieks vraagt daarom, maar ik wil zo ook tot uitdrukking te brengen dat Jezus hen werkelijk zag als de mensen die zij waren, gevangen in hun ellende, op dezelfde wijze als hij ook de scharen ziet.

Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij 4e zondag van de herfst
Laatste wijziging 13 Oct 2007 08:50:49
Reacties:
jaap goorhuis: reactie op de vertaling van Marianne Storm [2007-09-24 12:42:50]
Kort en krachtig klinkt je vertaling. Met je opmerkingen over NBV ben ik het geheel eens.

Enkele kleinigheden ter overweging:

vs 14c: je vertaalt 'egeneto daar met "terwijl (zij daarheen gingen). Waarom niet net als in vs 11 met "Het geschiedde, dat ..." (Vergelijk ook Pieter Oussoren)

vs 16: hier zou ik 'letterlijker' vertalen: "Hij viel op zijn aangezicht neer aan zijn /Jezus' voeten".

vs 19: in poreuou voel ik ook iets van 'gaan', dus "verder gaan" of "op weg gaan", meer dan "heengaan".

pistis vertaalde ik bijna stanadaard met "vertrouwen". (stok­paardje!)
jaap goorhuis: reactie op de vertaling van Marianne Storm [2007-09-24 12:50:38]
Marianne, dank voor je opmerkingen, ik heb deze opgenomen in mijn vertaling.

Andere vertalingen: Luc. 17,11-19 , Luc. 17,11-21 , Luc. 17,11-19 , Luc. 17,11-19 , Luc. 17,11-19 , Luc. 17,11-19 , Luc. 17,11-19 , Luc. 17,11-19 dankend naar Jeruzalem
Deze site heeft 242 leden, waarvan 2 online; Bezoekers: vandaag: 132; Colofon