aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e van de zomer, 25 juni 2023
Matteüs 10,16-33
Bemoediging van Jezus voor onderweg
Inleiding
Het midden van de zgn. uitzendingsrede. Ging het eerst over de steden waar de leerlingen komen, nu gaat het over de lotgevallen van de leerlingen zelf. Weet waar je aan begint — maar vrees niet, je bent gekend!
Vertaling
16“... Ziedaar, ik zend jullie uit
als schapen te midden van wolven.
Word1 dus slim als de slangen2
en onbevangen3 als de duiven.
17Maar pas op voor de mensen.
Want ze zullen je overgeven4 aan raadsvergaderingen
en in hun synagogen geselen.
18En jullie zullen voor stadhouders en koningen worden geleid,
omwille van mij, tot5 een getuigenis voor hen en de volken6 .
19Maar wanneer ze je overgeven,
maak je dan geen zorgen hoe of wat je zult spreken,
want het zal je in dat uur gegeven worden wat je zult spreken;
20want niet jullie zijn het die spreken,
maar de geest van je vader is het die spreekt in7 jullie.

21Een broer zal een broer overgeven, ten dode,
en een vader een kind,
en kinderen zullen opstaan8 tegen ouders
en hen doden.
22En jullie zullen gehaat zijn9 door allen vanwege mijn naam.
Maar wie volhardt10 tot het einde,
die zal worden gered.
23Wanneer ze je vervolgen in deze stad,
vlucht dan naar de volgende,
want amen, ik zeg je:
jullie zullen zeker niet aan het eind komen met de steden van Israel
voordat de mensenzoon gekomen is.

24Een leerling staat niet boven de leraar
noch een slaaf boven zijn heer.
25Het is voldoende voor de leerling dat hij wordt als zijn leraar
en de slaaf als zijn heer.
Als ze de heerser van het huis al Beelzebul noemen,
hoeveel te meer11 zijn huisgenoten!

26Vrees hen dus niet!12
Want niets is verhuld dat niet onthuld zal worden13 ,
en verborgen dat niet bekend gemaakt14 zal worden.
27Wat ik je zeg in het donker
zeg het in het licht,
en wat je hoort15 in je oor
verkondig dat op16 de daken!
28Vrees niet voor hen die wel het lichaam vermoorden17 ,
maar de ziel niet kunnen vermoorden;
maar vrees meer voor wie zowel ziel als lichaam kan vernietigen in de Gehenna18 .
29Worden niet twee musjes voor een stuiver verkocht?19
en niet één van hen zal ter aarde20 vallen zonder jullie vader21 !
30Van jullie zijn zelfs de haren op je hoofd allemaal geteld!
31Vrees dus niet –
jullie verschillen22 van die vele musjes...
32Ieder die dus zal instemmen met mij tegenover de mensen,
met die zal ook ik instemmen tegenover mijn vader in de hemelen23 .
33Maar wie mij ontkent voor de mensen,
die zal ook ik ontkennen voor mijn vader in de hemelen.
Noten
1een uitdaging tot verandering!
2verwijzing naar Genesis 3, 1?
3of ‘argeloos’ of ‘onbedorven’
4dit woord klinkt herhaaldelijk, helaas onzichtbaar gemaakt in de NBV21; is een typisch Mattheüs-woord, klinkt bij hem 31x
5de NBV21 vertaalt nevenschikkend en laat daarmee het doelgerichte van ‘eis’ weg
6waarom toch in de NBV21 nog steeds dat archaïsche en neerbuigende woord ‘heidenen’?
7‘door’? zo NB; NBV21 ‘in’
8de NBV21 verzwakt dit tot ‘keren’
9niet ‘worden’ (NBV21)
10toch net iets betekenisvoller dan ‘standhouden’ (NBV21)
11onnodig geparafraseerd in de NBV21
12dit ‘niet vrezen’ houdt de verzen 26-31 bijeen; is iets anders dan ‘bang zijn’ (NBV21), meer ‘ontzag hebben’, misschien zou je het zo kunnen vertalen
13zo NB
14de actie klinkt nog door; weggelaten in de NBV21
15de NBV21 haalt de activiteit bij de hoorder weg door te vertalen met ‘wat jullie in het oor gefluisterd wordt’
16niet ‘van’ (NB en NBV21
17woord geijkt in Gen. 4, 8 en 25; een ander woord dan in vs. 21 hierboven; de NBV21 vertaalt beide keren ‘doden’
18zo terecht NBV21, want ons woord ‘hel’ is vreselijk uitvergroot en totaal losgeraakt van het dal van het gericht bij Jeruzalem
19de NBV21 parafraseert onnodig
20waar is de aarde in de NBV21? En waarom ‘dood’ erbij?
21NBV21 ‘buiten jullie Vader om’; laat nu gelukkig ‘de wil van de vader’ uit de eerste editie weg
22‘meer waard’ (NBV21) is onterecht kwantitatief ingevuld
23‘hemel’ (NBV21) is aangepast aan onze voorstellingswereld
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij 1e van de zomer
Laatste wijziging 11 May 2023 07:15:45
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 10,16-33 [Evangelie] , Mat. 10,16-33 [Evangelie] , Mat. 10,24-33 [Luthers leesrooster] Zielzorg aan gezondenen...
Exegeses: Mat. 10,16-33 [Commentaar] Geen musje

1e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jer. 20,7-13 [OT]
Mat. 10,16-33 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 874; Colofon