aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
6e van de Zomer, 30 juli 2023
1 Koningen 3,5-12
Vertaling
5In Gibeon openbaarde JHWH zich bij Salomo ’s nachts in de droom.
Hij zei tegen hem:
'Vraag maar, ik zal het je geven.'
6Salomo zei:
U bent met uw dienaar David, mijn vader, zeer solidair geweest.
Hij trok immers voor uw aangezicht op
in trouw, rechtvaardigheid en oprechtheid van hart jegens u.
U hebt hem in die grote solidariteit behoed en hem een zoon gegeven
die nu, vandaag, op zijn troon zit.
7Welnu JHWH, mijn god,
U hebt uw dienaar koning doen worden als opvolger van David, mijn vader
terwijl ikzelf, een kleine jongen, niet weet hoe me te gedragen.1
8Uw dienaar bevindt zich in het midden van uw volk dat u hebt uitgekozen,
een talrijk volk dat niet te tellen noch te berekenen is, zo omvangrijk [is het].
9Geef dan uw dienaar een luisterend hart2 om uw volk te regeren
en om te laten zien het verschil tussen goed en kwaad.
Want wie zal uw volk, dat zo aanzienlijk3 is, kunnen regeren?
10Het4 was goed in de ogen van de Heer5 dat Salomo juist6 dit vroeg.
11God zei tegen hem:
Omdat je juist dit hebt gevraagd en niet een hoge leeftijd7 voor je zelf
en evenmin hebt gevraagd om rijkdom of het leven van je vijanden
maar voor jou hebt gevraagd om inzicht bij het aanhoren van een rechtsvordering
12daarom8 heb ik gedaan zoals je het formuleerde
en daarom heb ik je een wijs hart en de gave van onderscheid gegeven
zoals er voor jou niet is geweest en na jou niet zal komen.
13Ook dat wat je niet hebt gevraagd heb ik jou gegeven,
ook rijkdom en ook aanzien
zodat er geen mens zal zijn onder de koningen zoals jij, al je dagen.
14En als je mijn wegen blijft bewandelen
door mijn voorschriften en geboden in acht te nemen
zoals David, je vader, ze heeft bewandeld
dan zal ik je dagen verlengen.
15Toen ontwaakte Salomo.
Een droom was het!9
Hij ging naar Jeruzalem en nam plaats voor de ark van het verbond met de Heer
en liet brandoffers opgaan en liet zijn dank blijken met het brengen van vredeoffers1011
en met een feest voor al zijn dienaren.
Noten
1letterlijk: naar buiten te gaan en naar binnen te komen
2of:een hart vol begrip
3 הַכָּבֵ֖ד vele betekenissen komen hier samen: talrijk, aanzien maar ook zwaar en moeilijk in beweging te krijgen, (cf. 1 Sam. 4:18 Eli)
4letterlijk: tweemaal zaak of (ant)woord
5vele manuscripten hebben hier JHWH
6 הַזֶּֽה geeft nadruk
7De duur van het leven wordt in het Bijbels Hebreeuws uitgedrukt in dagen! Idem vers 13 en 14
8Ik vertaal in dit geval de aandachttrekker הִנֵּ֥ה twee maal met daarom
9zie noot 6 bij vers 10
10 שְׁלָמִ֔ים vrede— of /dankoffers (SV): Een deel van het vlees wordt in een feestelijke maaltijd door offeraars en priesters genuttigd. (Theologie.nl “Offers en hun functie in het Oude Testament” zie ook Leviticus 7, 15. Gesenius Handwörterbuch, 18e druk, geeft als toelichting eine besondere, mit kultischen Mahlzeiten verbundene Opferart,.Übersetzung umstritten.
11Voor het brengen van vredeoffers en het aanrichten van een “drinkgelag”, hier vertaald met feest, wordt het zelfde werkwoord עָשָׂה gebruikt.
Afdrukken | vertaling door WillemP | bij 6e van de Zomer
Laatste wijziging 17 Mar 2023 21:51:57
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Kon. 3,5-12 [OT] , 1Kon. 3,5-15 [OT] , 1Kon. 3,5-12 [OT]

6e van de Zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Kon. 3,5-12 [OT]
Mat. 13,44-52 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 766; Colofon