aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
5e van de Zomer, 23 juli 2023
Jesaja 40,12-25
Vertaling
12Wie heeft met zijn holle hand de wateren gemeten,
en van de hemel met een1 handlengte de maat bepaald,
en met een2 driemaat3 al het stof van de aarde,
en heeft met een4 weegschaal bergen gewogen
en heuvels met een balans5 ?
13Wie heeft de geestkracht van de Eeuwige bepaald?
En is er iemand die Hij zijn raadsbesluit heeft doen kennen?6
14Met wie heeft Hij beraadslaagd dat deze Hem inzicht zou geven
en Hem het pad van het recht zou leren
en Hem kennis zou leren
en Hem de weg naar inzicht7 zou doen kennen?
15Zie, volken zijn als een druppel uit een schepemmer,
ja, als stoflaag op een balans kunnen zij beschouwd worden.
Zie, eilanden weegt Hij als veertjes.
16De Libanon heeft niet genoeg brandstof,
en wat daar leeft is niet genoeg voor een brandoffer.
17Alle volken zijn als niets8 ten opzichte van Hem,
minder dan niets, ja leegte kunnen zij voor Hem beschouwd worden.
18Met wie zou je God gelijk willen stellen?
En welke voorstelling zou je van Hem willen maken?
19Een godenbeeld,
dat een ambachtsman maakt,
en een edelsmid met goud overdekt,
en (waarvoor) hij zilverbeslag smeedt?
20Wie zo’n gave op wil richten,
kiest voor hout dat niet verrot is.
Een kundig ambachtsman zoekt hij zich
om een godenbeeld op te richten dat niet wankelt.
21Weet je het niet?
Heb je het niet gehoord?
Is het je niet van het begin af verteld?
Hebben jullie geen inzicht in de grondslagen van de aarde?
22Hij troont boven de schijf van de aarde
-haar bewoners zijn als sprinkhanen-
spreidt de hemel uit als een zeil,
spant die uit als een tent om in te wonen,
23maakt hoogwaardigheidsbekleders nietig,
de regeerders der aarde maakt Hij als leegte.
24Nog maar nauwelijks zijn zij geplant,
nog maar nauwelijks gezaaid,
nog maar nauwelijks wortelt hun kiem in de aarde,
of Hij blaast al tegen hen,
waardoor zij verdorren
en een stormwind neemt hen op als stro.
25Met wie zou je Mij gelijk willen stellen,
dat Ik (diegene) gelijk zou zijn?
spreekt de Heilige.
Noten
1Letterlijk: de
2Letterlijk: de
3De term is van W. Beuken, Jesaja deel IIA (POT), Nijkerk 1979, 42
4Letterlijk: de
5Daarmee is getracht de tweeledigheid van de dualis in מאזנים te verwoorden. Buber-Rosenzweig: Schalenpaar
6Het is hier de vraag wie aan wie het עצה meedeelt. NBG1951, WV1995 en NBV21 kiezen ervoor dat de mens aan God zijn עצה meedeelt. Hier wordt vanwege de parallellie voor de optie gekozen dat God subject is die de mens zijn עצה (niet) meedeelt: in beide regels van vers 13 komt Gods onvergelijkbaarheid naar voren
7letterlijk een meervoud
8Drie keer wordt de ontkenning אין gebruikt in vv. 16a, 16b en 17a
Afdrukken | vertaling door a3predhdorp | bij 5e van de Zomer
Laatste wijziging 17 Mar 2023 21:51:07
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 40,12-25 [OT] , Jes. 40,12-25 [OT] , Jes. 40,12-25 [OT]

5e van de Zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 40,12-25 [OT]
Mat. 13,24-43 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 815; Colofon