aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
2e na Trinitatis, 18 juni 2023
Matteüs 9,35-38
Inleiding
De schriftlezing is Matteüs 9,35-10,15
Vertaling
35En Jezus ging al de steden en de dorpen rond,
terwijl hij leerde in hun synagogen
en verkondigde het evangelie van het koninkrijk
en alle ziekte en zwakte genas.
36En toen hij de scharen zag,
raakte hij met ontferming over hen bewogen,
omdat zij afgetobd en aan hun lot overgelaten1 waren,
evenals schapen zonder herder.
37Toen zei hij tot zijn leerlingen:
'De oogst is wel groot,
maar er zijn te weinig arbeiders.
38Vraag daarom de bezitter van de oogst,
dat hij arbeiders uitdrijven zal voor zijn oogst.'
1En nadat hij zijn twaalf leerlingen bij zich had geroepen,
gaf hij hun macht om onreine geesten uit te drijven
en te genezen, alle ziekten en zwakten.
2En van de twaalf apostelen waren de namen als volgt:
als eerste Simon, die Petrus genoemd wordt, en Andreas zijn broer,
en Jakobus, die van Zebedeus, en Johannes zijn broer,
3Philippus en Bartholomeus,
Thomas en Mattheus de tollenaar,
Jakobus, die van Alpheus, en Thaddeus,
4Simon Kananeus en Judas Iskariot,
die hem ook heeft overgeleverd.
5Deze twaalf heeft hij uitgezonden met de volgende bevelen:
'Ga niet de weg op naar de volken
en kom niet naar een stad van de Samaritanen.
6Ga integendeel liever naar de verloren schapen van het huis van Israël.
7Ga en verkondig als volgt:
Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.
8Genees zieken, wek doden op, reinig melaatsen,
werp demonen uit,
u hebt om niet ontvangen, geef (ook) om niet2 .
9Verwerf geen goud noch zilver, noch koper voor jullie gordel,
10geen ransel voor onderweg of twee onderkleden, geen sandalen of een stok,
want de arbeider is zijn voedsel waard.
11Onderzoek in de stad of dorp waar jullie komen,
wie het waard is in haar;
blijf daar totdat jullie weggaan.
12Als jullie binnengaan in het huis groeten jullie.
13En als het huis het waard is,
laat jullie vrede(groet) tot haar komen,
maar als het dat niet waard is,
moet jullie vrede(groet) naar jullie terugkeren.
14En wie jullie niet ontvangt
en naar jullie woorden niet wil luisteren
dan gaan jullie uit dat huis of die stad,
schud het stof van jullie voeten.
15Amen zeg ik jullie,
voor het land van Sodom en Gomorra zal het dragelijker zijn op de oordeelsdag
dan voor die stad.'
Noten
1laten vallen
2Galaten 2;21
Afdrukken | vertaling door pieterlugtigheid | bij 2e na Trinitatis
Laatste wijziging 10 Mar 2023 16:23:41
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

2e na Trinitatis - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 9,35-38 [Evangelie]
Jes. 12,1-6 [OT]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 456; Colofon